BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie


Biuletyn Informacji Publicznej

VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie


Zapraszamy do naszego serwisu internetowego: www.vilo.krakow.pl

 

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 1991 r., z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum poprzez programowe zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań, indywidualne nauczanie, indywidualny program lub tok nauki, pracę biblioteki szkolnej i działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

2. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez współpracę z wyższymi uczelniami, prowadzenie orientacji zawodowej w ramach zajęć wychowawczych, systematyczny kontakt z rodzicami.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków liceum i wieku uczniów poprzez:

1) współpracę z rodzicami – Radą Rodziców, Radami Klasowymi;

2) współpracę ze szkołami w kraju i za granicą;

3) współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi;

4) udział w pracach szkół noszących imię Adama Mickiewicza;

5) współpracę z wyższymi uczelniami.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum poprzez działalność pedagoga szkolnego, zespołu wychowawców i pracę wychowawcy oddziałowego, współpracę z rodzicami, poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 oraz innymi instytucjami specjalistycznymi i opiekuńczo-wychowawczymi.

5. Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

6. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów środowiska.

7. Umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. Zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

8. Przeprowadza rekrutację uczniów, opierając się na zasadzie powszechnej dostępności.

9. Realizuje:

1) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących;

2) ramowe plany nauczania.

 

 

 

 


Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek
w sekretariacie szkoły lub Elektronicznej Skrzynce Podawczej. Informacja zostanie udostęniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.