BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie                         Zapraszamy również do naszego serwisu domowego www.sp109krakow.pl Misja Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie   Wszyscy członkowie społeczności szkolnej - uczniowie, rodzice, nauczyciele - łączą się w pracy nad realizacją wspólnych celów: 1. tworzenia środowiska przyjaznego uczniom 2. budowania właściwego klimatu pedagogicznego 3. wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego optymalnych mozliwości intelektualnych i  psychofizycznych.   W działaniu opieramy się na uniwersalnych zasadach etyki.   Najważniejszymi dla nas wszystkich wartościami w życiu są: Miłość, którą rozumiemy jako okazywanie zyczliwości drugiemu człowiekowi, poszanowanie jego inności i indywidualności. Miłość jest dla nas wartością nadajacą sens istnieniu każdego człowieka. Prawda, którą rozumiemy jako obiektywne spojrzenie na świat. Wolność, którą rozumiemy jako możliwość podejmowania odpowiedzialnych decyzji, uwarunkowanych respektowaniem powszechnie obowiązujących norm. Dążymy do tworzenia szkoły, która wspierając rodziców w wychowaniu przygotowuje uczniów do dalszej nauki i życia w społeczeństwie XXI wieku.           Wizja Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie   Kształtowanie osobowości i rozwoju ucznia wraz z przygotowaniem go do sprostania wymaganiom w kolejnych etapach kształcenia.       Model absolwenta Absolwent szkoły podstawowej na miarę swojego wieku jest: madry, bo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu SP twórczy i samodzielny, bo potrafi zdobywać i wykorzystywać w praktyce wiedzę krytyczny wobec siebie i innych, bo dostrzega oraz rozumie potrzeby innych, pozytywnie na nie reaguje; odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych, zna swoje mocne i słabsze strony, umie dokonywać samooceny uczciwy i rzetelny, bo zna swoje prawa, obowiązki i zasadnicze wartości moralne pozytywnie nastawiony do świata i otaczającej rzeczywistości, gdyż docenia znaczenia środowiska naturalnego wierny tradycjom rodzinnym, regionalnym i narodowym, bo zna ich sens i znaczenie dbający o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo posiada odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń kulturalny, taktowny, szanujący innych, bo umie się właściwie zachować w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych. Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.