BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

ul. Ułanów 9a

31-450 Kraków

 

tel.: 12 650 35 00 - centrala

tel.: 12 650 35 50 - sekretariat

 

e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl

e-puap: /ZEO_Krakow/SkrytkaESP

 

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie rozpoczęło działalność 1 stycznia  2018 roku, przejmując zadania istniejącego od 1975 roku  Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
            Do głównych zadań MCOO należy prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej oraz organizacyjnej na rzecz krakowskich jednostek oświatowych oraz realizacja innych zadań np. organizowanie przetargów i realizacja remontów oraz inwestycji związanych z oświatą w Gminie Miejskiej Kraków.
 

Centrum zajmuje się obsługą:
- 71 szkół podstawowych,
- 2 zespołów szkół ogólnokształcących,
- 2 zespołów szkół ogólnokształcących-sportowych,
- 3 zespołów szkół,
- 5 liceów ogólnokształcących,
- 1 zespołu szkół zawodowych
- 8 zespołów szkolno-przedszkolnych,
- 108 przedszkoli,
- 6 zespołów szkół specjalnych,
- 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

 

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie działa na podstawie uchwały Nr LVIII/1232/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Krakowie (ze zmianami):

 

 

 

Zapraszamy również na stronę internetową Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie   www.mcoo.krakow.pl

 

 

 

 

 

 


 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy Miejskiemu Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie złożyć (ustnie, e-mail, pisemnie itp.) stosowny wniosek. Informacja zostanie udostępniona niezwłocznie, ustnie bądź pisemnie (w takim przypadku na podany we wniosku adres wnioskodawcy),  nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w podanym terminie, wnioskodawca zostanie w tym czasie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim zostanie mu udostępniona informacja, przy czym nie może to nastąpić później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 


 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. 

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1.         udostępniona w systemie teleinformatycznym, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCOO,

2.         udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);

3.         przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez MCOO informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.


Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:


a. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1330 z późn. zm.), albo

b. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo

c. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo

d. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres
  • wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
  • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
  • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych
  • wskazanie sposobu przekazania informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

b. koszty elektronicznych nośników danych;
c. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za:

1.         szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

2.         szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.