Pomoc Społeczna Miasta Krakowa

 

Krakowski system pomocy społecznej powołany został Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 r.  Podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa, koordynującą jego działania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Oprócz MOPS w skład Systemu Pomocy Społecznej wchodzą prowadzone i finansowane lub dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków takie placówki, jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki pomocy dla kobiet z dziećmi, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówki pomocy bezdomnym, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia i inne jednostki organizacyjne realizujące zadania pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm).

Dodatkową formą pomocy społecznej są  świadczenia i działania  o charakterze socjalnym, nie objęte ustawą o pomocy społecznej, realizowane na podstawie odrębnych aktów prawnych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.
 

Zobacz też informacje na stronach: