Pomoc Społeczna Miasta Krakowa

 

Krakowski system pomocy społecznej powołany został Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 r.  Podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa, koordynującą jego działania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Oprócz MOPS w skład Systemu Pomocy Społecznej wchodzą prowadzone i finansowane lub dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków takie placówki, jak: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dla osób starszych, kluby samopomocy, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki specjalistycznego poradnictwa, ośrodek interwencji kryzysowej, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, klub integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, schroniska, noclegownie i ogrzewalnie dla osób bezdomnych. 

MOPS w Krakowie działa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVII/1158/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1409/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2018 r.

            MOPS w Krakowie realizuje zadania wynikające z:

– ustawy o pomocy społecznej;

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– ustawy o systemie oświaty;

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

– ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dodatkową formą wsparcia są  świadczenia i działania  o charakterze socjalnym, nie objęte ustawą o pomocy społecznej, realizowane na podstawie odrębnych aktów prawnych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.
 

Zobacz też informacje na stronach: