Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w VIII kadencji - Kancelaria Rady Miasta Krakowa

 

 

 Konwent

 

Zespół Konsultacyjny do spraw Dzielnic, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 358/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami ( Zarządzenie nr 181/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. )

Obsługę organizacyjno – biurową Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic zapewnia Kancelaria Rady Miasta Krakowa.

 

Zalążkiem Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic, które rozpoczęły się jeszcze w1993 roku. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego – zwanego Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa. Jednak szybko wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Konwent zapewnił płaszczyznę komunikacji przedstawicieli dzielnic z Radą Miasta i Prezydentem.

 

Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych służb, co daje okazję do bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy.

 

 

Przedmiot działania Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic:

 

1) przedstawienie propozycji w sprawach związanych z działalnością organów Dzielnic;

2) opiniowanie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa spraw dotyczących działalności organów Dzielnic oraz innych problemów lokalnych.

 

Opinie i wnioski Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic nie naruszają zadań i kompetencji poszczególnych Dzielnic i ich organów.

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

Zarządzenie nr 183/2019  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z uchwałami Zespołu Konsultacyjnego do spraw Dzielnic powołanego zarządzeniem nr 358/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

Skład Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic:

 

1) Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa;

2) Członkowie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic lub wskazani przez nich Zastępcy Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

 

 

Posiedzenia Konwentu w VIII kadencji:

 

1.      22 luty 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków , Sale: Lea i Kupiecka.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o: udziale dzielnic w Budżecie Obywatelskim  Miasta Krakowa, udziale członków rad dzielnic w wizjach mieszkaniowych (przedłużenie umów najmu) oraz reprezentowaniu rad dzielnic w komórkach Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, więcej

 

 

2.      29 maja 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o: wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji rad dzielnic Miasta Krakowa w roku 2020 i latach następnych; informowaniu właściwych miejscowo rad dzielnic o wszczynaniu postepowań o pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych, mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej i rozwiązań komunikacyjnych oraz wznowieniu comiesięcznych odbiorów bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z przedstawicielami dzielnic, więcej

 

 

3.      24 czerwca 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach utworzenia nowych Punktów Obsługi Mieszkańców w siedzibach rad dzielnic oraz innych lokalizacjach, więcej

 

 

4.     30 września 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

Spotkanie konwentu dotyczyło przygotowania prac w Forum Przyszłości Dzielnic, więcej

 

 

5.     28 listopada 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

Spotkanie konwentu dotyczyło wyboru przedstawicieli dzielnic do prac w Forum Przyszłości Dzielnic, więcej

 

 

6.    28 lutego 2020 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

Podczas spotkania omówiono przyszłoroczne obchody 30-lecia Dzielnic Miasta Krakowa, udział przedstawicieli rad dzielnic w wizjach mieszkaniowych oraz tegoroczną edycję Dnia Otwartego Magistratu, więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w VII kadencji.