Dokument archiwalny


Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w VII kadencji

 


Zespół Konsultacyjny do spraw Dzielnic, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic został w VII kadencji powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 358/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

 

Przedmiotem działania Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic jest:

1) przedstawienie propozycji w sprawach związanych z działalnością organów Dzielnic;

2) opiniowanie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa spraw dotyczących działalności organów Dzielnic oraz innych problemów lokalnych.

 

Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków.

 

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy. Opinie i wnioski Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic nie naruszają zadań i kompetencji poszczególnych Dzielnic i ich organów.

 

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

 

W skład Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic wchodzą:

1) Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa;

2) Członkowie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic lub wskazani przez nich Zastępcy Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

 

 

 

Zarządzenie Nr 1959/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania z uchwałami Zespołu Konsultacyjnego do spraw Dzielnic powołanego zarządzeniem nr 358/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w V kadencji