Zobacz też

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) - system do wspomagania zarządzania przestrzenią geograficzną miasta Krakowa. W Krakowie prace związane z budowaniem systemu informacji przestrzennej zostały zapoczątkowane w 1993r, kiedy to podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa w celu podjęcia wspólnych działań w budowaniu Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Z uwagi na rozróżnienie szczegółowości gromadzenia danych dla miasta i województwa, Małopolski System Informacji Przestrzennej dla Miasta Krakowa został nazwany Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej a dla Województwa nazwano Atlasem Województwa Małopolskiego. Przystąpiono do informatyzacji podstawowych baz tego systemu, do których zaliczono: osnowę geodezyjną, ewidencję gruntów i budynków, sieć ulic, ewidencję sieci uzbrojenia terenu, plan zagospodarowania przestrzennego, warstwy opisujące środowisko przyrodnicze.
Budowa SIP dla miasta Krakowa ma już swoją historię. W 1992 r. rejestr opisowej ewidencji gruntów zastąpiono rejestrem komputerowym prowadzonym w systemie MSEG, a w 1994 r. rozpoczęto wdrażanie programu informatycznego ENIER_G (ewidencja nieruchomości gruntowej). Od 1996 r. część opisowa ewidencji gruntów dla całości Krakowa (w tym okresie ok. 155 000 działek, 96 000 jednostek rejestrowych) prowadzona jest w systemie informatycznym, którego podstawę stanowi baza danych ORACLE. Równocześnie były prowadzone prace, które obejmowały weryfikację danych dla jednostek rejestrowych, dla których od chwili transformacji części opisowej z MSEG do ENIER_G nie były wprowadzone zmiany. Sprawdzeniu podlegała zgodność danych zawartych w jednostkach rejestrowych z treścią ksiąg wieczystych lub zgodność zbioru dokumentów. Prace te są wstępem do synchronizacji rejestru ewidencji gruntów z rejestrem prawnym. Synchronizacja obu rejestrów jest prowadzona systematycznie od 1990 r., kiedy to, po zmianach ustrojowych, wydano akty prawne (ustawy) dotyczące mienia komunalnego, uwłaszczające przedsiębiorstwa państwowe, wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, a od 1999r. tworzące mienie jednostek samorządu terytorialnego (wojewódzkie, powiatowe) i umożliwiające regulacje stanów prawnych dróg. Dzięki tym ustawom stany najbardziej nieczytelne i zagmatwane są skutecznie regulowane i tą drogą następuje restrukturyzacja zasobów informatycznych ze względu na własność. Tworzenie systemu informacji przestrzennej to nie tylko przeniesienie na nośniki magnetyczne danych tworzących bazy tekstowe. To przede wszystkim stworzenie baz z danymi graficznymi, czyli zastąpienie map analogowych mapami numerycznymi jak również ich integracja z częścią opisową ewidencji (katastrem). Prace nad stworzeniem mapy numerycznej ewidencji gruntów dla miasta Krakowa (252 obręby na powierzchni 32 684 ha) rozpoczęto od wykonania inwentaryzacji istniejących danych wektorowych obsługiwanych programem MicroStation. Inwentaryzacja wykazała usterki typu „dziur" i „nakładek", czyli braku styków pomiędzy granicami. Obecnie ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona w zintegrowanym systemie informatycznym, obejmującym zarówno część opisową jak i graficzną. W ramach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wykonano cyfrową warstwę infrastruktury technicznej uzbrojenia obszaru miasta. Całość przedsięwzięcia (pełne pokrycie numerycznej mapy uzbrojenia) było finansowane przez branże i koordynowane przez Głównego Specjalistę ds. MSIP w Urzędzie Miasta Krakowa. Prace ukończono w 2002 r. Dane cyfrowe o sieci uzbrojenia terenu są obsługiwane programem Vsystem, który służy do tworzenia i aktualizacji danych w bazie ORACLE. Georeferencyjne bazy danych ewidencji gruntów i budynków, stały się źródłem dla bazy danych MSIP. Stanowią one odniesienie przestrzenne dla pozostałych baz danych tworzonych w Urzędzie Miasta Krakowa bądź pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na potrzeby realizacji procedur poszczególnych Wydziałów Urzędu. Architektura systemu oparta jest na hurtowni danych importowanych z baz danych źródłowych. W hurtowni znajduje się około 140 kategorii tematycznych zawierających ok. 4000 warstw informatycznych dla opisu 32 684 ha powierzchni miasta, ok. 165 000 działek, ok. 150 000 budynków, 2 950 ulic, ok. 705 000 mieszkańców zameldowanych na terenie miasta i ok. 300 000 studentów i osób korzystających stale z przestrzeni miejskiej bez stałego zameldowania na terenie miasta. MSIP opisuje przedmioty i zjawiska występujące w przestrzeni geograficznej o stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1: 500. Zasilanie MSIP odbywa się w drodze automatycznego odświeżania bazy systemu przefiltrowanymi danymi z baz źródłowych, do których zalicza się: opisową i graficzną ewidencję gruntów i budynków, informatyczną warstwę infrastruktury, informatyczną warstwę graficzną osi i krawędzi ulic, warstwę hydrograficzną, warstwę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, mapę akustyczną, mapę zieleni chronionej, i wiele innych.
Niezależnie od powyższych baz podstawowych, system dysponuje bazami tematycznymi utworzonymi dla potrzeb zarządzania: edukacyjną - określającą rozmieszczenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a której utworzenie wymusiła reforma edukacji i bieżące potrzeby, zdrowia określającą rozmieszczenie ośrodków zdrowia i szpitali realizujących kontrakty finansowane przez Narodowego Funduszu Zdrowia, ochrony środowiska: zawierającą strefy ochronne, obszary chronione, pomniki przyrody, uciążliwość autostrady, planowania przestrzennego - zawierającą kontury przeznaczenia, ich oznaczenia i granice oraz obszary strategiczne
Na uwagę zasługuje baza planowanych strategicznych inwestycji miejskich. Baza ta została stworzona w celu skoordynowania postępowań administracyjnych prowadzonych w różnych wydziałach, których efektem końcowym jest przygotowanie obszaru pod inwestycje miejskie takie jak:


• trasy (Zwierzyniecka, Pychowicka, Łagiewnicka, Nowobagrowa, Ciepłownicza, Proszowicka, Skawińska, ...),
• szybki tramwaj,
• inne planowane inwestycje miejskie.
Na replice bazy danych o ewidencji gruntów i budynków zaznaczono stany własnościowe nieruchomości, naniesiono linie zajętości terenu pod inwestycje zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Materiały te są wykorzystywane przy określaniu terenów do:
• regulacji prawnych (ustalenia właścicieli, spadkobierców do wykupu lub wywłaszczenia),
• wyłączeń z produkcji rolnej,
• pozwoleń na budowę,
• nadania nazw projektowanym ulicom.


W wykonywaniu analiz przestrzennych w MSIP, wykorzystywane jest oprogramowanie firmy Intergraph. Do udostępniania informacji na stanowiskach pracy w UMK wykorzystuje się przeglądarkę MsipViewer. W coraz większym zakresie wykorzystywana jest technologia internetowa. W tej technologii, od wielu lat, funkcjonuje serwis internetowy Komisji Inwentaryzacyjnej. W miejskiej prezentacji graficznej funkcjonuje internetowy Plan Miasta Krakowa, ogólnie dostępny na portalu Magiczny Kraków. Plan Krakowa umożliwia użytkownikowi wyszukanie ulicy lub adresu, z wizualizacją konturów budynków na tle krawędzi ulic, tras kolejowych i tramwajowych. Można, przy jego pomocy, poznać atrakcyjne trasy turystyczne miasta wraz z najciekawszymi zabytkami, oglądnąć lokalny układ rzek i cieków, zapoznać się z geodezyjną warstwą granic działek wraz z ich numeracją i towarzyszącymi tej warstwie informacjami geodezyjnymi. Włączone do tej prezentacji warstwy graficzne o czynnych osuwiskach i terenach zagrożonych osuwaniem się podłoża, stanowią informację dla mieszkańców o lokalizacji tego typu zagrożeń w mieście. Ciągły rozwój tego serwisu i planowane zmiany technologiczne czynione z myślą o potrzebach mieszkańców i osób zainteresowanych na pewno przyczynią się do zwiększenia jego atrakcyjności.
Od 12 kwietnia 2012r., obsługę techniczną Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej prowadzi Referat ds. Miejskiego Zbioru Danych Przestrzennych Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. Jego zadaniem jest realizacja zapotrzebowania na informację przestrzenną w zakresie tworzenia cyfrowych warstw graficznych i baz danych dla wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. Pełni równocześnie funkcję integratora miejskich baz danych. W ramach Projektu „Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wykonana została modernizacja systemu MSIP. Zaprojektowano i wykonano hurtownię danych funkcjonującą w nowoczesnym środowisku bazodanowym. W pierwszej kolejności położono nacisk na poprawę komunikacji społecznej poprzez zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego graficznego Portalu mapowego, pracującego w technologii SDI Portal firmy Intergraph, prezentującego dane z zasobów MSIP, dostępnego 24 godziny na dobę, poprzez siedem dni w tygodniu. Zostały zbudowane cztery moduły informacyjne Portalu, o tematyce Obsługi Inwestora, Edukacyjnej, Turystycznej i Ogólnej. W chwili obecnej dla mieszkańców udostępniony jest Portal MSIP Obserwatorium zbudowany z użyciem technologii JavaSkrypt bazujący na oprogramowaniu standardowym Esri Inc. Modernizacji poddano również system dystrybucji danych graficznych na stanowiska pracy wewnątrz Urzędu. Obecnie trwają prace nad rozbudową całego MSIP w Urzędzie Miasta Krakowa w kierunku uruchomienia e-usług dla mieszkańców.

 

 

PORTAL MSIP Obserwatorium - portal informacyjny dotyczący Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z aplikacją mapową działającą w technologi JavaScript, działa również na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) w przeglądarkach internetowych. Portal prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. Dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim. W ramach Portalu wydzielonę są oddzielne kompozycje mapowe i aplikacje (ankiety) pozwalające zgłosić mieszkańcom uwagi do nasadzeń zieleni nałożonych decyzja administracyjną. Portal prezentuje aktualne dane graficzne z bazy powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje i przeznaczenia terenów w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dane środowiskowe, informacje o stacjach telefonii komórkowej, hałasie, mapy historyczne i wiele innych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

  

PORTAL MIIP  - Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej , Portal Województwa Małopolskiego.

Kompozycje dotyczące Miasta Krakowa: Mapa Geodezyjna UMK, Struktura Własności Gruntów, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Mapa Akustyczna.

 

 

KATALOG METADANYCH DLA ZBIORÓW ORAZ USŁUG PZGiK i MSIP - Katalog metadanych dla zbiorów i usług prowadzonych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej z hurtowni danych HD MSIP.

 

 

Publiczne usługi danych przestrzennych (WMS) dla rejestrów PZGiK w Krakowie:

 

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WMSServer

 

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOT500):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT/MapServer/WMSServer

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT_PKT/MapServer/WMSServer

 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT):

Sieć gazowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZG_wms/MapServer/WMSServer

Sieć cieplna.: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZC_wms/MapServer/WMSServer

Sieć elektroenergetyczna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZE_wms/MapServer/WMSServer

Sieć inna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZI_wms/MapServer/WMSServer

Sieć specjalna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZS_wms/MapServer/WMSServer

Sieć kanalizacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZK_wms/MapServer/WMSServer

Sieć telekomunikacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZT_wms/MapServer/WMSServer

Sieć wodociągowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZW_wms/MapServer/WMSServer

 

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów - punkty adresowe dla Krakowa (EMUiA):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/Adresy/MapServer/WMSServer

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów – osie ulic Krakowa (EMUiA):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osie_ulic_WMS/MapServer/WMSServer

 

Baza danych osnów geodezyjnych dla Krakowa (BDSOG)

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osnowa/MapServer/WMSServer

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – informacje o planach i przeznaczeniach terenu

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BP_MPZP/MapServer/WMSServer

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-25 10:54:27
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-05-15 15:05:37
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-05-07 15:01:31
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-04-18 11:42:39
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-03-27 14:24:01
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-03-25 10:21:00
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-03-13 11:09:49
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-03-11 12:21:25
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-03-11 09:00:07
PAWEŁ SZARO
 Edycja
2019-01-31 08:24:23
PAWEŁ SZARO
 Edycja