Skarbnik Miasta Krakowa

Małgorzata Okarmus

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 260

telefon: 12-616-1320

fax: 12-616-1338

e-mail: skarbnik@um.krakow.pl

 

Powołana na stanowisko Uchwałą Nr I/2/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2018 r.

 

  

Do zakresu działania Skarbnika Miasta należy:

•Zarządzanie strategiczne obszarami z zakresu:

-przygotowania projektu budżetu Miasta, jego zmian oraz prowadzenia księgowości finansowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetu Miasta;

-prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Miasta, sprawozdawczości Magistratu, realizowania zobowiązań zgodnie z planem finansowym Magistratu, prowadzenia egzekucji należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych Magistratu;

-wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego oraz kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania;

-udzielania pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

-wieloletniego planowania finansowego, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej z opracowywaniem prognozy kwoty długu publicznego;

-zarządzania długiem, lokowania wolnych środków pieniężnych w wybranych bankach;

-Generalnego Rejestru Umów i Zleceń;

-koordynacji podsystemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta;

-kreowania Polityki Rachunkowości Miasta

•Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

•Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp.

•Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy, Wydział Budżetu MiastaWydział Podatków i Opłat, Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, Biuro Ds. Ewidencji Mienia, Biuro Ds. Podatku Vat.

 

 

 

 

 

Zastępca Skarbnika Miasta

Andrzej Bielski

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 258

telefon: 12-616-1320

fax: 12-616-1338

e-mail: skarbnik@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres kompetencji Skarbnika Miasta regulują zarządzenia prezydenta:

Zarządzenie Nr 1625/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa

Zarządzenie Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów (z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

Zarządzenie Nr 1243/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa