OTWARTE KONKURSY OFERT
NA ZADANIA PUBLICZNE W DZIEDZINIE
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Otwarty konkurs ofert realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Roczny program współpracy jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Krakowa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa ogólnie obszary i zasady oraz formy współpracy, a także umożliwia powierzanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu miasta Krakowa. Udział w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji ww. zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Pierwszy roczny program współpracy według nowych uregulowań prawnych, wynikających z ww. ustawy, został przyjęty uchwałą Nr XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 roku. W roku 2012, uchwałą Nr LX/852/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r., został przyjęty Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014.

 

Zobacz więcej: Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018

 

 

Konkursy na zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłaszane są zgodnie z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Do udziału w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego uprawnione są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w przedmiotowej ustawie w art. 3 ust. 3.

Informacje dotyczące m. in. : rodzaju zadań objętych konkursem, terminu składania ofert, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację wybranych zadań, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania ich wyboru zawiera ogłoszenie konkursowe.

 

Wzory dokumentów, na podstawie których przekazywana jest dotacja (umowa), a później następuje jej rozliczenie (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 


 

 Zobacz także:


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014  (konkursy na rok 2014 oraz konkurs na lata 2015-2017) .

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszrze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013.

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012.

 

 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2009.

 

 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2008.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2007.

Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2006

Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2005