Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2014

zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków

w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013). Termin składania ofert upłynął 20 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 3705/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”.

 Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert  Termin zgłoszeń upłynął 10 stycznia 2014 r.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 313/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3705/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”.

 Wykaz ofert złożonych do konkursu „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”.

WYNIKI KONKURSU: zarządzenie Nr 825/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  28 marca 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”.

 

2. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013). Termin składania ofert upłynął 27 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 3702/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”.

 Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert Termin zgłoszeń upłynął 10 stycznia 2014 r.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3702/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”.

 Wykaz ofert złożonych do konkursu „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”.

WYNIKI KONKURSU: zarządzenie Nr 826/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”.

 

3. Otwarty konkurs ofert pt. „Całoroczna oferta programowa”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013).Termin składania ofert upłynął 3 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 3704/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa”.

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert Termin zgłoszeń upłynął  10 stycznia 2014 r.   

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 393/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3704/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa”.

 Wykaz ofert złożonych do konkursu "Całoroczna oferta programowa".

WYNIKI KONKURSU: zarządzenie Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa”.

 

4. Otwarty konkurs ofert pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013). Termin składania ofert upłynął 17 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 3706/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe”.

 Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert Termin zgłoszeń upłynął 24 stycznia 2014 r.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 392/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3706/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe”.

 Wykaz ofert złożonych do konkursu „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe”.

WYNIKI KONKURSU: zarządzenie Nr 987/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe”.

 
 
5.  Otwarty konkurs ofert pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.
  

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013). Termin składania ofert upływa 25 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 3700/2013 Prezydenta Miasta Krakowaz dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert  Termin zgłoszeń upłynął 10 stycznia 2014 r.

 Komisja konursowa: zarządzenie nr 395/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3700/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 Wykaz ofert złożonych do konkursu „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1035/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 

6. Otwarty konkurs ofert pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta” .

 Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013). Termin składania ofert upłynął 13 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 3708/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert Termin zgłoszeń upłynał 27 stycznia 2014 r.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 389/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 3708/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

Wykaz ofert złożonych do konkursu „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta” .

Wyniki konkursu: Zarządzenie nr 706/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.03.2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

 7. Otwarty konkurs ofert pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem,wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert,tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 i 2013).

Zarządzenie Nr 1038/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”. Termin składania ofert upłynął 8 maja 2014 r.

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, powoływanej w celu zaopiniowania złożonych ofert. Termin zgłoszeń upłynął 5 maja 2014 r.

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 1409/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1038/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”.

Wykaz ofert złozonych do konkursu pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”.

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1730/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”. 

 

8. Otwarty konkurs ofert pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

Zobacz:

Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadań objętych konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w latach 2012-2014).

Zarządzenie Nr 2164/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta".

Termin składania ofert upłynął 29 września 2014 r.

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 3041/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2164/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

Wykaz ofert złożonych do konkursu pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” - w latach 2015-2017

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 232/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.