STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

 
Ponowne wyłożenie projektu zmiany Studium
ZAKOŃCZONE PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM (odbyło się w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r.)

TERMIN SKŁADANIA UWAG do dnia 5 maja

(Wyłożony projekt zmiany Studium w wersji elektronicznej)Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany Studium - pierwsze wyłożenieROZPATRZENIE UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z 2013 R.Dokumenty powiązane:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 2. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r.

 3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1744/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

 4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Termin składania wniosków do dnia 9 kwietnia 2013 r.

 6. Rozpatrzenia nierozpoznanych (nieujętych w Zarządzeniu Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.) wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 865/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2013 r.

 7. Uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium

 8. Zarządzenie Nr 123/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

 9. Zarządzenie Nr 2979/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 10. Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

 11. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 26 października 2009 r.

 12. Zarządzenie Nr 552/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 13. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków upłynął z dniem 30 czerwca 2008 r.

 14. Zarządzenie Nr 2400/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie naboru na Stanowiska ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

 15. Zarządzenie Nr 2399/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie naboru na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

 16. Zarządzenie Nr 2398/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

 17. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Termin składania wniosków do zmiany Studium w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach upłynął z dniem 5 grudnia 2007 r.

 18. Uchwała Nr XXIII/280/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał

 19. Opinia Nr 57/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2007 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał

 20. Uchwała Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

 21. Uchwała Nr CXVII/1244/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 1. UCHWALONA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA W REJONIE SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

 2. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XII/87/03 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 R. ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Uchwała Nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r.

 3. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA w celu określenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - Uchwała Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium...

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r. stwierdził:
  I. nieważność uchwały Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w całości,
  II. zakaz wykonywania uchwały.
  Wyrok jest prawomocny od dnia 2 maja 2007 r.Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Adres Biura i godziny urzędowania | Składanie wniosków - wzory i opłaty


Aktualności | Plany sporządzane | Plany obowiązujące | Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne