Wydział Planowania Przestrzennego
Symbol: BP
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8542, 12-616-8526
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Bożena Kaczmarska-Michniak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Elżbieta Szczepińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Grzegorz Janyga

Zakres działania:

- Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz jego aktualizacji i zmian,
- Prowadzenie prac studialnych i analiz, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium,
- Prowadzenie prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej),
- Prowadzenie i aktualizowanie rejestru planów miejscowych i studium, oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej.
- Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.
- Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Wydziale ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału.
- Opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta.

Zarządzenie Nr 486/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego


Uwagi:

Wydział przyjmuje w godzinach: od 7:40 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

Dyrektor Wydziału przyjmuje w sprawach dotyczących sporządzanych aktów planistycznych w godzinach pracy Wydziału, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Sekretariacie (tel. 12-616-8542, 12-616-8526)

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Wydziału przyjmuje: w poniedziałek, w godzinach od 14:00 do 15:30

Informacja planistyczna udzielana jest pod numerem tel. 12-616-8502


strona bipSTRONA - PLANOWANIE PRZESTRZENNE - Informacje dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (w tym zmiany Studium)


WNIOSKI SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP:

  1. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Procedura BP-1)
  2. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Procedura BP-1)
  3. Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Procedura BP-2)
  4. Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Procedura BP-3)
  5. Wnioski o wydanie zaświadczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego (Procedura BP-4)

 Obsługa osób niesłyszących: Agata Gorczowska
, Główny Specjalista, Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-03, pok. 209, II piętro

Struktura wydziału:
Pracownia Prac Studialnych - BP-01
Pracownia Urbanistyczna 1 - BP-02
Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-03
Pracownia Branżowa - BP-04
Pracownia Informacji Planistycznej - BP-05
Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej - BP-06
Stanowiska Ds. Interpelacji i Obsługi Prawnej - BP-07
Stanowiska Ds. Budżetu - BP-08
Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu - BP-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego (4)


Wstecz