Wydział Architektury i Urbanistyki
Symbol: AU
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8034, 12-616-8035
Faks: 12-616-8036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Dorota Zaucha-Rybka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Bik-Multanowski
Telefon:12-616-8033
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Magdalena Bartnik

Zakres działania:


sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

Zarządzenie NR 2405/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2018 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki


 


Uwagi:

 

      Obsługa osób niesłyszących:  Karolina Michalska-Czuba, Inspektor, Referat Organizacyjny (AU-04) pok. nr 52

 

 Ważne informacje dotyczące funkcjonowania i załatwiania spraw w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK

 

 Struktura wydziału:
Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych - AU-01
      Referat Postępowań Administracyjnych Północ- Zachód - AU-01-1
      Referat Postępowań Administracyjnych Południe- Wschód - AU-01-2
      Referat Postępowań Administracyjnych Północ-Wschód - AU-01-3
      Referat Postepowań Nieprocesowych - AU-01-4
      Referat Postępowań Administracyjnych Południe-Zachód - AU-01-5
      Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6
Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Urbanistyki - AU-02
      Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - AU-02-1
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 1 - AU-02-2
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 2 - AU-02-3
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 3 - AU-02-4
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 4 - AU-02-5
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 5 - AU-02-6
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 6 - AU-02-7
Referat Prawny - AU-03
      Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej - AU-03-1
      Stanowisko Ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej - AU-03-2
      Stanowisko Ds. Interpelacji - AU-03-3
Referat Organizacyjny - AU-04
Referat Kancelaryjny - AU-05
Stanowisko Głównego Architekta Miasta - AU-06
Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej - AU-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki (20)


Wstecz