Wydział Architektury i Urbanistyki
Symbol: AU
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8034
Faks: 12-616-8036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jadwiga Warat-Hapońska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Tomasz Pelc
Telefon:12-616-8124
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Bik-Multanowski
Telefon:12-616-8034

Zakres działania:

sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.


Uwagi:

 Wejdź na stronę PORTAL INWESTORA http://pi.um.krakow.pl/ , załóż oraz aktywuj konto

  1. Informacja telefoniczna
  2. Przyjmowanie stron
  3. Ogłoszenia i komunikaty
  4. Dodatkowe informacje
  5. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
  6. WARSZTATY DLA INWESTORÓW

Zarządzenie  NR 3965/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2008 Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki.  

Zarządzenie NR 165/ 2008 Prezydenta Miasta Krakwa z dnia 28 stycznia 2008 roku  w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Zarzadzenie NR 509/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2009 roku  (...).

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 19-09-2014 r., tj. piątek  kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Leszek Suchoń, Inspektor, Referat Postępowań Administracyjnych 3 Śródmieście i Nowa Huta ( AU-01-3), pok. nr 7
  • 2. Karolina Michalska-Czuba, Inspektor, Referat Organizacyjny (AU-04) pok. nr 52

Ważna informacja - projekty budowlane

 

Ze względu na przepisy instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, póz. 67 z późn. zm.) a także mając na uwadze treść § 6. ust. l Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., póz. 462), zgodnie z którym Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu nie wskazane jest przedkładanie projektów budowlanych w oprawach zawierających elementy metalowe, a w szczególności w segregatorach. 

 

Komunikat:

 

Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypominają, szczególnie właścicielom i zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, o zakazie niszczenia ptasich gniazd oraz miejsc przebywania nietoperzy, podczas wykonywania robót budowlanych, konserwacyjnych i porządkowych. [art. 6 i 21 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 poz. 856) oraz art. 52 i 125 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2013 poz. 627)]

Informacje w tym zakresie udziela Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa - tel. nr 12-616-88-86, e-mail ws.umk@um.krakow.pl oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie tel. 12-619-81-43, e-mail sekretariat@rdos.krakow.pl

 

Wydział Architektury i Urbanistyki zwraca uwagę na często występujące braki wniosków o pozwolenie na budowę:

W zakresie (art. 64  §  2 k.p.a.):

- jednoznacznego wskazania osoby od której podanie pochodzi;

- podpisu pod wnioskiem osoby wnoszącej podanie do organu, lub osób umocowanych do działania w

  imieniu inwestora;

- przedłożenia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, z tym że działający w sprawie jako

   pełnomocnik - adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić

   odpis udzielonego im pełnomocnictwa);

- dokumentów wskazujących zdolność prawną osoby prawnej i umocowanie do działania w jej imieniu

  (wniosek winien być podpisany przez osoby posiadające upoważnienie do reprezentacji);

- sprecyzowania zakresu wniosku poprzez:

- podanie nazwy, rodzaju i adresu całego zamierzenia budowlanego;

- podanie rodzaju obiektu lub zespołów obiektów bądź robót budowlanych;

- podanie wszystkich numerów ewidencyjnych działek, na których inwestor zamierza realizować inwestycję (dotyczy również projektowanej infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego);

- precyzyjne określenie nazwy inwestycji oraz infrastruktury technicznej (w tym etapowania inwestycji art. 33 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest ono przewidziane);

- dostarczenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

- dostarczenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy wszystkich działek objętych zamierzeniem budowlanym łącznie z infrastrukturą techniczną) złożone na druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) z  uwzględnieniem odnośników 1, 2, 3, 4;

- dostarczenia wymaganej decyzji, ważnej i ostatecznej:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT (WZ, ULICP), obejmującej wnioskowaną inwestycję;

- o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji całości przedsięwzięcia (łącznie z infrastrukturą techniczną);

- pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wraz z uzgodnioną dokumentacją;

- pozwolenia wodnoprawnego (dotyczy w szczególności przypadku powstania leja depresji wykraczającego poza granice nieruchomości w dyspozycji inwestora,  przy wykonywaniu głębokich wykopów lub szczególnego korzystania  z wód);

- dostarczenia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby właściwego samorządu (na czas wykonania projektu) projektanta i sprawdzającego (w tym instalacji, dróg) ? art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności zgodnie z art. 20 ust. 2, lub uzasadnić brak konieczności sprawdzenia projektu, w oparciu o przepis art. 20 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).    

 

 

Wydział Architektury i Urbanistyki służy konsultacją wniosków o pozwolenie na budowę, w pok. nr 3 na parterze budynku Rynek Podgórski 1, w godz. 8.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.). Zamiast oryginału dokumentu, strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W przypadku, gdy stronę w czynnościach przed organem reprezentuje pełnomocnik jest on obowiązany do dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (art. 33 § 3 k.p.a.). Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy czy też doradca podatkowy są uprawnieni do samodzielnego uwierzytelniania odpisu udzielonego im pełnomocnictwa lub innych dokumentów wykazujących ich umocowanie w sprawie, w tym odpisu z KRS.

Strona może działać przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 32 i 33 k.p.a.)

Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, działają poprzez swych ustawowych przedstawicieli (np. osoby niepełnoletnie działają poprzez prawnych opiekunów) (art. 30 k.p.a.). Dysponowanie majątkiem osoby niepełnoletniej poprzez dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody sądu rodzinnego, wydawanej w formie postanowienia (np. do uzyskania pozwolenia na budowę na nieruchomości, której właścicielem/współwłaścicielem jest osoba niepełnoletnia).

Strony nie będące osobami fizycznymi działają poprzez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli (działają na zewnątrz przez osoby uprawnione do reprezentacji) (art. 30 k.p.a.).

Sposób reprezentacji osób prawnych (mających osobowość prawną) jak np.: spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, ujawniony  jest w statutach i Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób reprezentacji spółek jawnych (nie mają one osobowości prawnej), ujawniony jest w umowach spółek i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób reprezentacji spółek cywilnych (nie mają one osobowości prawnej), ujawniony jest w umowach spółek lub oświadczeniu wszystkich wspólników.

Sposób reprezentacji jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ujawniony jest w statutach.

Sposób reprezentacji Gminy Miejskiej Kraków wynika z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, określającego osoby fizyczne upoważnione do występowania w imieniu Gminy.

Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawieszczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Każde inne opracowanie projektowe nie jestprojektembudowlanym i nie może być przyjęte jako załącznik do wniosku. 

Ponadto, do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (art. 261 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) za:       

- udzielenie pozwolenia na budowę, poprzez wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Krakowa:          
  Bank Pekao S.A.       04 1240 2092 9462 3005 0000 0000;

   (zgodnie ze stawkami opłat określonymi w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;

   w obiektach nie zwolnionych z opłaty, stawka jest naliczana wg wzoru:  powierzchnia użytkowa x 1zł/m² lecz nie

   więcej niż 539 zł).

- udzielenie pełnomocnictwa, poprzez wpłatę na ww. rachunek.

 Struktura wydziału:
Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych - AU-01
      Referat Postępowań Administracyjnych 1 Krowodrza - AU-01-1
      Referat Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze - AU-01-2
      Referat Postępowań Administracyjnych 3 Śródmieście i Nowa Huta - AU-01-3
      Referat Postepowań Nieprocesowych - AU-01-4
Zastępca Dyrektora Wydziału Ds.Urbanistyki - AU-02
      Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - AU-02-1
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 1 - AU-02-2
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 2 - AU-02-3
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 3 - AU-02-4
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 4 - AU-02-5
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 5 - AU-02-6
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 6 - AU-02-7
      Referat Ustalania Warunków Zabudowy 7 - AU-02-8
Referat Prawny - AU-03
      Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej - AU-03-1
      Stanowisko Ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej - AU-03-2
      Stanowisko Ds. Interpelacji - AU-03-3
Referat Organizacyjny - AU-04
Referat Kancelaryjny - AU-05
Stanowisko Głównego Architekta Miasta - AU-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki (17)


Wstecz