Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 11,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826 - obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 listopada 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Obszar planu znajduje się pomiędzy ulicami Smolki, Legionów Piłsudskiego, planem "Bulwary Wisły" a granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W granicach planu znajduje się między innymi ciąg handlowo-usługowy przy ulicy Kalwaryjskiej, historyczna zabudowa wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, ul. Zamoyskiego a także wzdłuż przecznic od tych ulic, jak również budynek klubu sportowego Korona oraz Plac Niepodległości.
Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych i kulturowych w części północnej zurbanizowanej, a w części południowej o wartościach kompozycyjnych i przyrodniczych. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza.
Obszar objęty planem skupia nie tylko funkcje mieszkaniowe, usługowe i sportowe, ale przede wszystkim staje się nowym obszarem publicznego, kulturalnego życia miasta. Warunkiem funkcjonowania tego obszaru jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących