OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZA GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

1) Wraz z wejściem w życie w dniu 24 sierpnia 2012 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŻABINIEC - POŁUDNIE" utraciła moc obowiązywania część wspólna miejscowego planu z ww. planem.

2) Wyrokiem z dnia 12 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" (sygn. akt: II SA/Kr 834/12):
I. stwierdził nieważność zaskarżonego planu miejscowego w części obejmującej:
- § 4 ust.1 pkt 4 lit.b tiret pierwsze w zakresie słów: "1 MN do 10",
- § 12 ust.1 w zakresie słów: "1 MN do 10",
- § 12 ust.3 pkt 1 w zakresie słów: "a w terenie oznaczonym symbolem 10 MN również budynków w zabudowie szeregowej,",
- § 12 ust. 3 pkt 2,
- § 12 ust.3 pkt 4 lit.c,
- § 12 ust.3 pkt 7 w zakresie słów: "a w terenach oznaczonych symbolami 9 MN i 10 MN większa niż 9 m,"
- § 12 ust.3 pkt 9;
II. stwierdził nieważność zaskarżonego planu w części graficznej obejmującej obszary 9 MN i 10 MN.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia

Powyższy wyrok jest prawomocny od dnia 30 października 2012 r.

 


Zaktualizowany rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan realizuje działania samorządu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w tej części miasta. Obejmuje swoimi granicami teren zarezerwowany dla przebiegu linii tramwajowej wraz z jej strefą oddziaływania. Planowana inwestycja stanowić będzie północny fragment linii szybkiego tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulicę Pachońskiego do Górki Narodowej.
Plan tworzy również rezerwę terenu dla układu komunikacji drogowej w tej części Krakowa. W granicach planu znajduje się planowany I etap "Trasy Wolbromskiej" od połączenia nowoprojektowanej ul. Miłosza z ul. Doktora Twardego do ul. Pachońskiego pomiędzy ul. Glogera a ul. Górnickiego.


Powierzchnia planu - 78,2 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica IV.

Plan obowiązuje od dnia 23 października 2010 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZA GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 489, poz. 3692 z dnia 22 września 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 23 MB)
- uchwalony w dniu 8 września 2010 r.


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 30 października 2012 r.


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna -
Wodociąg i kanalizacja (ok. 18 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna -
Gazownictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja (ok. 18 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność *)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


strona bipProjekt planu, Projekt ustaleń, zarządzenia z Rozpatrzeniami Wniosków i Uwag, stenogramy z Dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących