Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZA GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
1) Od dnia 24 sierpnia 2012 r. w obszarze planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŻABINIEC - POŁUDNIE"Odnośnik do planu

2) Wyrokiem z dnia 12 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" (sygn. akt: II SA/Kr 834/12):
I. stwierdził nieważność zaskarżonego planu miejscowego w części obejmującej:
- § 4 ust.1 pkt 4 lit.b tiret pierwsze w zakresie słów: "1 MN do 10",
- § 12 ust.1 w zakresie słów: "1 MN do 10",
- § 12 ust.3 pkt 1 w zakresie słów: "a w terenie oznaczonym symbolem 10 MN również budynków w zabudowie szeregowej,",
- § 12 ust. 3 pkt 2,
- § 12 ust.3 pkt 4 lit.c,
- § 12 ust.3 pkt 7 w zakresie słów: "a w terenach oznaczonych symbolami 9 MN i 10 MN większa niż 9 m,"
- § 12 ust.3 pkt 9;
II. stwierdził nieważność zaskarżonego planu w części graficznej obejmującej obszary 9 MN i 10 MN.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 30 października 2012 r.

 

Powierzchnia planu - 78,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZA GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 489, poz. 3692 z dnia 22 września 2010 r. - obowiązuje od dnia 23 października 2010 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 30 października 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 23 MB)
- uchwalony w dniu 8 września 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 września 2010 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 489, poz. 3692 z dnia 22 września 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


Plan realizuje działania samorządu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w tej części miasta. Obejmuje swoimi granicami teren zarezerwowany dla przebiegu linii tramwajowej wraz z jej strefą oddziaływania. Planowana inwestycja stanowić będzie północny fragment linii szybkiego tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulicę Pachońskiego do Górki Narodowej.
Plan tworzy również rezerwę terenu dla układu komunikacji drogowej w tej części Krakowa. W granicach planu znajduje się planowany I etap "Trasy Wolbromskiej" od połączenia nowoprojektowanej ul. Miłosza z ul. Doktora Twardego do ul. Pachońskiego pomiędzy ul. Glogera a ul. Górnickiego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących