Wykaz rejestrów wydziału: OU

L.p.
1
Symbol rejestru
250
Nazwa
Administracja obiektami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559  Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Zarządzenie Nr 2791/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, współwłaścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków. Zarządzenie Nr 1713 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udostępniania powierzchni oraz najmu lokali użytkowych w budynkach zarządzanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa. Polecenie słuzbowe Nr38/2011 Dyrektora Magistratu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń reprezentacyjnych Urzedu Miasta Krakowa

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (Art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
2511
Nazwa
Dokumentacja techniczna prac remontowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559 Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

Uwagi
pokaż pokaż

ograniczenie dostepu Ustawa Prawo budowlane (Art.. 65 Dz.U.10.243.1623 tekst jednolity z późn. zm.)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
2615
Nazwa
Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tecnicznym,

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
2632
Nazwa
Eksploatacja własnych środków transportowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Transportu, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków BOGUSŁAW NIEMIEC Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków pokój nr. 56 telefon: 12 616 1592

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
7014
Nazwa
Ewidencja inwestycji komunalnych / w zakresie Urzędu Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków WITOLD BANAŚ pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków pokój nr. 43 telefon: 12 616 1788

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
2631
Nazwa
Ewidencja środków transportu
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Transportu, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków BOGUSŁAW NIEMIEC Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków pokój nr. 56 telefon: 12 616 1592

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
262
Nazwa
Gospodarka odpadami - zbiorcze zestawienia danych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska Ds. Organizacyjnych, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków MAREK GÓRECKI pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków pokój nr. 42 telefon: 12 616 1286

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
2512
Nazwa
Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
2614
Nazwa
Konserwacje i remonty środków trwałych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559 Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
255
Nazwa
Ochrona przeciwpozarowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Zarządzenie Nr 1943 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków.

Uwagi
pokaż pokaż

ograniczenie dostepu Ustawa Prawo budowlane (Art.. 65 Dz.U.10.243.1623 tekst jednolity z późn. zm.)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
2510
Nazwa
Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków WITOLD BANAŚ Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 43, telefon: 12 616 1788

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
253
Nazwa
Ubezpieczenia majątkowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska Ds. Organizacyjnych, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków MAREK MIKA Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków pokój nr. 44 telefon: 12 616 1798

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Uwagi
pokaż pokaż

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
260
Nazwa
Zaopatrzenie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Zarządzania Budynkami, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków JACEK FRONCZYSTY Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, pokój nr 42, telefon: 12 616 1559

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę