Wykaz rejestrów wydziału: FK

L.p.
1
Symbol rejestru
032
Nazwa
Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania - prowadzenie Generalnego Rejestru Umów i Zleceń - Generalny Rejestr Umów i Zleceń
Sposób udostępniania

Wykazy umów są publikowane co kwartał na stronie BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Finansowy, Referat Generalny Rejestr Umów i Zleceń, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pokój 226
Tel. 12 616-1526, 12 616-1547, 12 616-1729, 12 616-1831, 12 616-1836
Osoby prowadzące Rejestr:
Anita Grotowska – Kierownik Referatu,
Barbara Graczyk - Kruczek, Mariola Stanek, Barbara Prochowska, Marta Matusz

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie nr 2478/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń ( zmienione zarządzeniem  nr 187/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.01.2019 r.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uwagi
pokaż pokaż

1. Dostęp do informacji z rejestru podlega ograniczeniu z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej - stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Generalny Rejestr Umów i Zleceń dzieli się na następujące działy:
I – umowy dotyczące wydatków bieżących,
II-umowy inwestycyjne,
IV-B zlecenia z wydatków bieżących,
IV-I – zlecenia inwestycyjne,
V - porozumienia,
VI – umowy inne
IX- umowy pożyczki
XI- akty notarialne,
XII – umowy najmu,
XIII - umowy zakupy internetowe,

XV - pozostałe zobowiązania wymienione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zaangażowania   

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę