Wykaz rejestrów wydziału: AU

L.p.
1
Symbol rejestru
6740
Nazwa
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1 , Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616-8073

Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8073

Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód - AU-01-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
   
   
 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6741
Nazwa
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1 , Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616-8073 

Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8073

Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód - AU-01-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
7120
Nazwa
SAMODZIELNOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postepowań Nieprocesowych, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8038

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
6732
Nazwa
STWIERDZANIE WYGAŚNIĘCIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU- WNIOSKI
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Krowodrza - AU-02-1, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Śródmieście - AU-02-2, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Nowa Huta - AU-02-3, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Wschód - AU-02-4, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Zachód - AU-02-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 162 § 1 pkt 1 w związku z art. 104 oraz 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 65 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) -  4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
6733
Nazwa
USTALANIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Publicznego, Rynek Podgórski 1, 30-533, telefon: 12 616 8138

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
6730
Nazwa
USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Krowodrza - AU-02-1,Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Śródmieście - AU-02-2,Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Nowa Huta - AU-02-3,Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Wschód - AU-02-4,Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Zachód - AU-02-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków telefon: 12 616 8150

 

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 67. ust. 1- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717, z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6742
Nazwa
ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE W TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1 , Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616-8073

Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8073 

Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075 

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód -AU-01-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075 

Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta  AU-01-6, Rynek Podgórski 1,30-533 Kraków, tel: 12 616 8075

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6743
Nazwa
ZGŁASZANIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Nieprocesowych, Adres: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, Telefon: 12/616-80-38

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

 

 

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2008-03-12
Data publikacji:
2008-03-12
Data aktualizacji:
2019-05-22