Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

Rejestr w: KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Symbol rejestru
7341
Nazwa
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyne, boks 80, tel. 12-616-9159, 12-616-9160, fax: 12-616-9162. Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna

Art. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51) oraz art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-22
Data aktualizacji:
2019-12-30

Dziennik zmian