Zwierzęta podlegające ograniczeniom przewozowym na podstwie prawa UE

Rejestr w: WS - Wydział Kształtowania Środowiska

Symbol rejestru
6123
Nazwa
Zwierzęta podlegające ograniczeniom przewozowym na podstwie prawa UE
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, pok. 417, tel. 616 8752, fax. 6168891

Podstawa prawna

1. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r., Nr173, poz.1037).

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA SENDUR
Data wytworzenia:
2018-03-28
Data publikacji:
2018-03-28
Data aktualizacji:
2019-05-23

Dziennik zmian