Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Możliwej organizacji w Krakowie Europejskich Igrzysk Olimpijskich w 2023 r. 2019-06-13 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Pobierania opłat za wejście na teren Zakrzówka2019-06-12 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Rozbudowy układu komunikacyjnego wokuł SU w Prokocimiu2019-06-11 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Budowy przy ul. Senatorskiej2019-06-11 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Zakupu przez GMK kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul.Kopernika 19 w Krakowie2019-06-11 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Ochrony terenów gminnych przy ul.Skawińskiej 2019-06-10 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Wykupu Lasu Borkowskiego2019-06-05 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Wsparcia finansowego wioślarzy z UKS Salwator NPS Kraków2019-06-04 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Bankomatów nasion2019-06-03 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Remontu ulic i budowy chodników na obszarach słabiej zurbanizowanych2019-05-22 PDFPDF
PDF
<<123456789101112>>

Wyszukaj interpelacje