Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Klimatyzacji w środkach komunikacji miejskiej2019-08-07 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Zaniedbanych alejek w Lasku Mogilskim2019-08-07 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Pyłu zalegającego w rejonie ul. Igołomskiej i na okolicznych osiedlach2019-08-07 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Badania nanocząsteczek w krakowskim powietrzu2019-08-07 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Zakazu wjazdu do miasta samochodów ciężarowych2019-08-05 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Stanu infrastruktury rowerowej na bulwarze Kurlandzkim2019-07-31 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Umieszczenia informacji o realnym czasie odjazdu autobusów na elektronicznych tablicach przystankowych2019-07-31 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Adaptacji strychów w celu przeznaczenia ich na mieszkania komunalne2019-07-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Programu znakowania rowerów2019-07-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej2019-07-29 PDFPDF
<<12345678910111213141516>>

Wyszukaj interpelacje