Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXIIIMałgorzata
Jantos
Związków zawodowych w oświacie2018-10-10 PDFPDF
CXIMałgorzata
Jantos
Budek dla kotów2018-09-26 PDFPDF
CXIMałgorzata
Jantos,Anna
Szybist
Umieszczenia napisu "Bądź bohaterką Krakowa" na Karcie Krakowskiej2018-09-26 PDFPDF
PDF
MędzysesyjnaMałgorzata
Jantos
Inwestycji przy ul. Białoruskiej2018-09-11 PDFPDF
MiędzysesyjnaMałgorzata
Jantos
Rodzin zastępczych w Krakowie i udostępniania mieszkań wychowankom opuszczającym Dom Dziecka 2018-08-07 PDFPDF
MiędzysesyjnaMałgorzata
Jantos
Posterunku policji na Rynku Głównym2018-07-24 PDFPDF
MiędzysesyjnaMałgorzata
Jantos
Wakacyjnej opieki nad zwierzętami2018-07-17 PDFPDF
CVMałgorzata
Jantos
Gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach2018-06-27 PDFPDF
CVMałgorzata
Jantos
Użycia herbu Krakowa2018-06-27 PDFPDF
CVMałgorzata
Jantos
Skansenu2018-06-27 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje