Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXIKrzysztof
Durek
Bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Ściegiennego2018-09-26 PDFPDF
CIXKrzysztof
Durek
Inwestycji przy ul. Białoruskiej2018-09-12 PDFPDF
LXXIIIKrzysztof
Durek
Wypłaty dotacji związanej z trwałą zmianą systemu ogrzewania2017-05-31 PDFPDF
LXVIKrzysztof
Durek
Stanu prawnego nieruchomości przy ul. Św. Bronisławy 23a2017-03-15 PDFPDF
LXVKrzysztof
Durek
ZRID dla prac przy ul. Dąbrowskiego bocznej2017-03-01 PDFPDF
LXIIIKrzysztof
Durek
Stacji roweru miejskiego na terenie dzielnicy I Stare Miasto2017-01-25 PDFPDF
PDF
MiędzysesyjnaKrzysztof
Durek
Zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 130 2016-12-14 PDFPDF
LIKrzysztof
Durek
Przywrócenia linii nr 2922016-08-31 PDFPDF
MiędzysesyjnaKrzysztof
Durek
Deratyzacji2016-08-24 PDFPDF
XXXVIIIKrzysztof
Durek
Korekty przebiegu linii autobusowej nr 1272016-03-02 PDFPDF
<<12>>

Wyszukaj interpelacje