Pomoc repatriantom


Gmina Miejska Kraków aktywnie włączyła się do akcji repatriacyjnej Polaków z Kazachstanu i innych terenów  byłego Związku Radzieckiego. Okres ten datuje się już od 1994 roku, kiedy to została podjęta rezolucja, będąca apelem do władz państwowych o pilne opracowanie programu repatriacji Polaków z Kazachstanu. Kolejnym przykładem aktywnego włączenia się w tę akcję jest podjęcie w dniu  6 grudnia 1995 roku Uchwały Nr  XXXVI/351/95, w której Rada Miasta Krakowa wyraziła wolę zaproszenia  dwóch rodzin polskich z Kazachstanu, a także podjęcie 27 września 2000 r. Uchwały Nr  LXI/505/00,  w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zaproszenia w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa rodzin polskich z Kazachstanu.

Kompetencje poszczególnych wydziałów UMK  w zwkresie repatriacji reguluje Zarządzenie nr 1793/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.06.2013 r.  w sprawie procedury repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych terenów byłego Związku Radzieckiego. 

Od roku 1999 na terenie Gminy Miejskiej Kraków do chwili obecnej osiedliło się 45 rodzin oraz 28 repatriantów zamieszkuje  aktualnie w DPS przy ul. Sołtysowskiej.

Pomoc dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta, przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa na podstawie RMK nr LXXXV/2099/17 obejmuje:

 

1) pokrycie kosztów usługi noclegowej i wyżywienia do czasu udostępnienia lokalu mieszkalnego,

2) zakup standardowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego,

3) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych,

4) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,

5) pokrycie opłat czynszowych za używanie udostępnionego lokalu mieszkalnego,

6) pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli,

7) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w wysokości:

a) 900 zł miesięcznie przez okres pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia przekroczenia przez repatrianta granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji,

b) 600 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy następujących po okresie, o którym mowa w lit. a),

 


 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm) repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na:
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – wysokość tego zasiłku stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdego członka rodziny,
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dzieci - zasiłek stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko,
- zwrot kosztów przejazdów do miejsca osiedlenia.
Ponadto zgodnie z ww. ustawą repatriant, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać na jego wniosek, w drodze decyzji, pomoc finansową ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, pomoc ta przysługuje dla repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego z nim wspólne gospodarstwo domowe.
Powyższe świadczenia otrzymują wszyscy repatrianci obligatoryjnie, bez względu na fakt czy zostali zaproszeni Uchwałą Rady Miasta, czy przyjechali na zaproszenie osób prywatnych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o repatriacji repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- częściową refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot kosztów wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Gmina współpracuje z Grodzkim Urzędem Pracy w ramach organizowania aktywizacji zawodowej repatriantów.


Uchwałą RMK Nr XCII/907/97 z dnia 19 listopada 1997 r. zaproszono  3 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr LI/401/00 z dnia 17 maja 2000 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr LXXIV/641/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr LXXXII/716/01 z dnia 4 lipca  2001 r. zmieniono nazwiska rodzin zaproszonych U 401/00,
Uchwałą RMK Nr CVII/1018/02 z dnia 17 kwietnia 2002 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr CXX/1130/02 z dnia 12 września 2002 r. zaproszono  40 repatriantów do DPS ul.Sołtysowska 13c,
Uchwałą RMK Nr XXX/255/03 z dnia 5 listopada 2003 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr LXV/603/04 z dnia 17 listopada 2004 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr XCVI/979/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. zaproszono  4 rodziny repatriantów,
Uchwałą RMK Nr CIX/1093/06 z dnia 10 maja  2006 r. zmieniono nazwiska rodzin zaproszonych U 979/05.
Uchwałą RMK Nr CXVIII/1263/06 z dnia 11 października 2006 r. zaproszono 3 rodziny z Kazachstanu i 1 osobę z Gruzji,
Uchwałą  RMK NR XXVII/357/07 z dnia 21 listopada 2007 r. zaproszono 4 polskie rodziny z Kazachstanu i Gruzji.
Uchwałą  RMK NR LVII/742/08 z dnia 19 listopada 2008 r. zaproszono 3 polskie rodziny z Kazachstanu i Gruzji,
Uchwała RMK Nr XCI/1221/10 z dnia 3 lutego 2010 r. zaproszono 2 polskie rodziny z Kazachstanu i Gruzji,
Uchwała RMK Nr XIX/223/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.  zaproszono 4 polskie rodziny,
Uchwała RMK Nr XLVI/609/12 z dnia 30 maja 2012 r. zaproszono 4 polskie rodziny.
UCHWAŁA RMK NR LXXIX/1206/13  z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały RMK Nr XLVI/609/12 z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA RMK NR CIX/1645/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. zaproszono 2 nieokreślone imiennie rodziny polskiego pochodzenia,

UCHWAŁA RMK NR VII/105/15  z dnia 11 lutego 2015 r.  zaproszono 2 rodziny polskiego pochodzenia.

UCHWAŁA RMK Nr L/936/16 z dnia 6 lipca 2016 r. zaproszono 2 rodziny repatriantów

Uchwała NR LXXIV/726/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie właściwego wypełniania obowiązków przez Miasto Kraków, wynikających z ustawy o repatriacji.

Zestawienie pomocy finansowej udzielonej repatriantom w ramach sprawozdań z realizacji
 w/w uchwały   [pdf]


Zobacz też : Pomoc mieszkaniowa dla repatriantów
                        Najczęściej zadawane pytania > Repatriacja