Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Rejon ulicy Pachońskiego – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 kwietnia 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego".


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/343/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachońskiego".

Przedmiotem zmiany planu miejscowego są ustalenia planistyczne w zakresie nowego brzmienia § 13 pkt 2 Uchwały Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon ulicy Pachońskiego".

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 kwietnia 2012 r. do 16 maja 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach:

- środy: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.


Projekt zmiany planu oraz Uchwała Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. udostępnione będą również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego obszaru "rejon ulicy Pachońskiego" zostanie przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Jednocześnie informuję, że w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachońskiego".OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XXVIII/343/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego".

Przedmiotem zmiany planu będą zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Pachońskiego", w zakresie § 13 pkt 2, który brzmi:
"W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
(...) 2/ zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wg przepisów odrębnych, z wyjątkiem dróg, obiektów i sieci infrastruktury technicznej; (...)"


Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2011 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu