Żłobki samorządowe w Krakowie


Miasto Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, w których znajduje się około 2 350 miejsc.

Żłobki samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z Uchwałą Nr CV/1433/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - żłobków samorządowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe. 
 
Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie żłobków samorządowych są:

• statuty nadane im w drodze Uchwały Nr LXXXII/2048/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września2017 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskij Kraków.
• postanowienia Uchwały Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.


Zapisy do żłobka przyjmuje jego dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.  
 

 

 REJESTR ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

 

 

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, tel.: 12 616-94-87.

 • Wykaz żłobków publicznych na terenie Krakowa nadzorowanych przez Urząd Miasta Krakowa:
 1. Żłobek Samorządowy nr 1
 2. Żłobek Samorządowy nr 2
 3. Żłobek Samorządowy nr 5
 4. Żłobek Samorządowy nr 6
 5. Żłobek Samorządowy nr 7
 6. Żłobek Samorządowy nr 12
 7. Żłobek Samorządowy nr 13
 8. Żłobek Samorządowy nr 14
 9. Żłobek Samorządowy nr 18
 10. Żłobek Samorządowy nr 19
 11. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20
 12. Żłobek Samorządowy nr 21
 13. Żłobek Samorządowy nr 22
 14. Żłobek Samorządowy nr 23
 15. Żłobek Samorządowy nr 24
 16. Żłobek Samorządowy nr 25
 17. Żłobek Samorządowy nr 27
 18. Żłobek Samorządowy nr 28
 19. Żłobek Samorządowy nr 30
 20. Żłobek Samorządowy nr 31
 21. Żłobek Samorządowy nr 32
 22. Żłobek Samorządowy nr 33