Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

 

Uchwałą Nr LII/697/12 w dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie realizuje powierzone obowiązkowe zadanie własne Gminy samodzielnie lub poprzez wykonawców wyłonionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Harmonogramy oczyszczania Gminy Miejskiej Kraków w 2020 r.

 

Postępowanie w celu dokonania zgłoszenia o miejscu występowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków tzw. “dzikich wysypisk”

 

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku przyjętym uchwałą Nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.