Dokument archiwalny

Absolutorium

Absolutorium to decyzja wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym przedziale czasu (np. za rok budżetowy).
Prezydent Miasta w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta oraz występuje z wnioskiem w formie projektu uchwały do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Miasta w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.