Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Uszkodzonej skrzynki z przewodami elektrycznymi na słupie trakcyjnym NH 04-12 w Krakowie2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Możliwości dostarczania ciepłej wody użytkowej i c.o. do budynków przy ul. Sabały2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Naprawy ubytku w asfalcie w rejonie budynku przy ul. Tadeusza Kantora 32015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Uprzątnięcia terenu w rejonie ulic Kantora, Ślicznej i Ostatniej2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Przejazdu przez ulicę Sabały 2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Usunięcia wraków samochodów z ul. Kantora oraz ul. Combrowej2015-12-02 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Realizacji drogi dojazdowej do planowanego parkingu na działce 103/38 obręb 4 Śródmieście2015-11-30 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Przekształcenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz SM Prądnik Czerwony w prawo własności2015-11-30 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Nieruchomości, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 952015-11-30 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Przebudowy ulicy Reduta2015-11-23 PDFPDF
PDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
2627282930313233343536>>

Wyszukaj interpelacje