Dokument archiwalny

Sesja numer CVIII  (29 Sierpień 2018)


Posiedzenie nr 1  (29 Sierpień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmiana uchwały Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1837 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3090


5. Zmiana uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1838 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3091


6. Zmiana uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1839 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3092


7. Zmiana uchwały Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1840 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3093


8. Zmiana uchwały Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1841 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3094


9. Zmiana uchwały Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3095


10. Zmiana uchwały Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1843 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3096


11. Zmiana uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3097


12. Zmiana uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1845 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3098


13. Zmiana uchwały Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1846 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3099


14. Zmiana uchwały Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1847 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3100


15. Zmiana uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3101


16. Zmiana uchwały Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1849 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3102


17. Zmiana uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1850 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3103


18. Zmiana uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1851 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3104


19. Zmiana uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3105


20. Zmiana uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3106


21. Zmiana uchwały Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1854 z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3107


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego udziału 3637/322542 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek - starszy inspektor / Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania / Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kwartowej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2960


23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 14 położonym przy ul. Weissa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2973


24. Reorganizacja jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiana jej nazwy i nadanie statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2961


25. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2962


26. Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2963


27. Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3000


28. Zniesienie opłaty targowej / projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta/ Druk nr 2917


29. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3008


30. Zmiana uchwały Nr XCVII/2518/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3070


31. Lokalizacja kasyna gry w Pałacu Wołodkowiczów przy ul. Lubicz 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3019


32. Lokalizacja kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3072


33. Pozbawienie dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3034


34. Odwołanie Grzegorza Mazura z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3038


35. Odwołanie Roberta Chojnowskiego z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3039


36. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3041


37. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3052


38. Wyrażenie zgody Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Krakowski z siedzibą ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3060


39. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3066


40. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 76 w Krakowie, ul. Emaus 29 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3067


41. Udzielenie dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3068


42. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu pilotażowego budowy małej sieci dostawczej na gaz płynny dla od 2 do 10 odbiorców / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 2901


43. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomocy finansowej dla gmin ościennych w walce ze smogiem / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3024


44. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa o nazwie "Dziecko To Dziecko" w sprawie równorzędnego traktowania placówek samorządowych i niesamorządowych

Na CVIII sesji RMK /29.08.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem wydania opinii przez Komisję Edukacji RMK

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 302545. Ustanowienie Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. "Nagroda im. Garetha Jonesa"

Na CVIII sesji RMK /29.08.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem wydania opinii przez Komisję Kultury i Ochrony Zabytków RMK

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 302646. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Na CVII sesji RMK /04-05.07.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały przez RDOŚ, 2/ wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie uchwały wynikających z opinii prawnej /.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 298747. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''CHAŁUPKI'' / projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ Druk nr 2984


48. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''PLESZÓW i KUJAWY'' / projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ Druk nr 2985


49. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 3029


50. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 3030


51. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wymiany asfaltu na Bulwarach Wiślanych oraz utworzenia wzdłuż Bulwarów trasy biegowej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3027


52. Skarga na Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3028


53. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do utworzenia żłobka na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec / projektodawca Rada Dzielnicy VII/ Druk nr 3033


54. Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II" / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 3035


55. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących: nazwania skweru przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Lema i al. Jana Pawła II imieniem Pilota Pirxa / projektodawca Rada Dzielnic III/ Druk nr 3056


56. Zmiana uchwały Nr C/2587/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3085


57. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3080


58. Zmiana uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny "N" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3088


59. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania Użytku Ekologicznego "Łąki na Klinach" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3111


60. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3078


61. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3075


62. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3076


63. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/1717 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3077


64. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3079


65. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2986


66. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2133/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Lipskiej 65 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3004


67. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2945/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3009


68. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3020


69. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku na os. Piastów 29 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3021


70. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 100 usytuowanego w budynku przy ul. Okólnej 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3022


71. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6785/216868 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 12A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3023


72. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej nr 18 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3031


73. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 481/170265 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3032


74. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Płk. Francesco Nullo 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 54 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3036


75. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 1 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3037


76. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 52 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3043


77. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6145/367104 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3044


78. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3045


79. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3051


80. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3053


81. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3054


82. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 218/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Włoskiej 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3055


83. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/9 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Szklane Domy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3058


84. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3059


85. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3063


86. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3069


87. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3050


88. Połączenie samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3081


89. Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3084


90. Zmiana uchwały Nr XXVII/354/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) / / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3089


91. Wycofanie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9 / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 3112


92. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2943


93. Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3071


94. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dębniki II''. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3040


95. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3047


96. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3046


97. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Wschód'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3049


98. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony -Wschód'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3048


99. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3061


100. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3062


101. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3064


102. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3065


103. DRIK NR 3113-R


104. Rezolucja w sprawie konieczności dokonania zmian projektu rozporządzenia, określającego normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3114-R


105. Oświadczenia, komunikaty.


106. Zamknięcie sesji.