Dokument archiwalny

Sesja numer XCV  (28 Luty 2018)


Posiedzenie nr 1  (28 Luty 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2631


5. Uchwalenie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2633


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 854 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2637


7. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2638


8. Ustanowienie użytku ekologicznego ,"Dąbrowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2630


9. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/558/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2016-2018" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2645


10. Odwołanie Andrzeja Bejma z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2649


11. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2650


12. Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2659


13. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2660


14. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 286,50 mb (km roboczy 0+171,50-0+458,00) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2671


15. Zmieniająca uchwałę nr LXXXI/1967/17 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2639


16. Skarga na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2646


17. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących oznakowania poziomego i pionowego przejść przez ulice na drogach wewnętrznych którymi, zarządza Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, szczególnie w osiedlach, w ciągu szlaków uczęszczanych przez dzieci w drodze do szkół / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2669


18. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2673


19. Zaproszenie dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa / Druk nr 2682


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2683


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2674


22. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2675


23. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2676


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2634


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2635


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 92 położonym przy ul. Królewskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2652


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Elsnera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2653


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Wysokim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2654


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, położonych w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2655


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2656


31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 5/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2657


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2658


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem użytkowym, położonych w Krakowie przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2662


34. Zmiana uchwały Nr XC/2352/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2663


35. Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2664


36. Przekształcenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 w Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2624


37. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2641


38. Wyłączenie z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie i jej likwidacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2661


39. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zwierzyniec - Księcia Józefa"

Na XCV sesji RMK /28.02.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego A. Hawranka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 266540. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2666


41. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2627


42. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2667


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2668


44. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez zwiększenie kontroli spalin pojazdów / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 2684


45. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomnika Orła Białego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2629


46. Oświadczenia, komunikaty.


47. Zamknięcie sesji.