Sesja numer XCI  (20 Grudzień 2017)


Posiedzenie nr 1  (20 Grudzień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2522


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2523


6. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2527


7. Wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2532


8. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 143/1000 części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Sportowym 25a, oznaczonej jako działka nr 21 położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2528


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 25 przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2529


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3773/150097 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Jagiellońskim 12 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2534


11. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/9 o pow. 0,0291 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2536


12. Zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2548


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2555


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2556


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2557


16. Utworzenie Filii Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2558


17. Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2559


18. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2560


19. Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2561


20. Zmiana uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2562


21. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2541


22. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2564


23. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2549


24. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2565


25. Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Teatrowi Ludowemu - na realizację zakupów inwestycyjnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2571


26. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskiej instytucji artystycznej - Krakowskiemu Teatrowi Variete / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2572


27. Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - na realizację zakupów inwestycyjnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2573


28. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Krakowskiemu Forum Kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2585


29. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2017 i 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2574


30. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2575


31. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2576


32. Wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2550


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2551


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2563


35. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury ? Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" ? na działalność bieżącą / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2584


36. Oświadczenia, komunikaty.


37. Zamknięcie sesji.