Dokument archiwalny

Sesja numer XLIV  (25 Maj 2016)


Posiedzenie nr 1  (25 Maj 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonych numerami 6, 7 i 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 864


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF", oznaczonych numerami 8 i 9 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 865


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Marcika i ul. Totus Tuus wraz z jednoczesnym udzieleniem 98 % bonifikaty od ich ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 848


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Czerwone Maki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 849


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 850


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 851


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 11 na osiedlu Handlowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 852


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 11 na osiedlu Handlowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 853


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 19 przy ulicy Gromady Grudziąż w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 854


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 1 przy ulicy Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 866


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 1 przy ulicy Ugorek w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 867


15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego (...)* położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 868


16. Zmiana treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Estońskiej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej ?Podgórze? w ten sposób, że ustala się nowy cel użytkowania wieczystego tj. utworzenie zieleńca spełniającego funkcję rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową, w terminie który zostanie określony przez strony w umowie zmieniającej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania wpłaty przez użytkownika wieczystego na rzecz Gminy Miejskiej Kraków opłaty stanowiącej 25% wartości nieruchomości określonej dla nowego sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 890


17. Zmiana uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 879


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 880


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 881


20. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 882


21. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie opracowania kierunków wdrażania zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 836


22. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 891


23. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 892


24. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe jedynie przez część roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 893


25. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 894


26. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 895


27. Przyjęcie Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 899


28. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 887


29. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pasternik" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 888


30. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 889


31. Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 857


32. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych "Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2017-2023" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 900


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 941


34. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 939


35. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 940


36. Ogłoszenie zamiaru połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 901


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 33 przy ulicy Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 872


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr (...) położonym na osiedlu II Pułku Lotniczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 873


39. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 874


40. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kurkowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 875


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Agnieszki Nr 7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 876


42. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 877


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 878


44. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 14/1000 cz. w nieruchomości gruntowej, związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku położonym przy ul. Nad Sudołem 12 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 884


45. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 26 na os. Teatralnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 885


46. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 45 położonym na osiedlu II Pułku Lotniczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 897


47. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bochenka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 898


48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 902


49. Przyjęcie "Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 896


50. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/513/15 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 938


51. Rezolucja w sprawie utrzymania programów "Kawka" i "Ryś" przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 944-R


52. Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 943-R


53. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących koszenia traw na terenach gminnych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 945


54. Oświadczenia, komunikaty.


55. Zamknięcie sesji.