Dokument archiwalny

Sesja numer XLII  (27 Kwiecień 2016)


Posiedzenie nr 1  (27 Kwiecień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 795


5. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 796


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 797


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Centrum B 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 798


8. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz likwidacja I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 814


9. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz likwidacja III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 815


10. Zmiana uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 820


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 821


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 822


13. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 823


14. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 803


15. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy Placu Szczepańskim 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 816


16. Zmiana uchwały Nr LXXXVII/1297/13 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 834


17. Skarga na nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie praworządności przez Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 592


18. Skarga na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 837


19. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podniesienia poziomu znajomości zasad zachowania się w czasie zdarzeń o charakterze terrorystycznym / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 812


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. ujęcia w budżecie Miasta Krakowa na 2017 rok remontu drogi do osiedla Bodzów celem uruchomienia komunikacji zbiorowej / projektodawca Komisja Infrastruktury/ Druk nr 817


21. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały likwidującej pobieranie opłaty targowej na krakowskich targowiskach w/g uchwały nr XXX/489/15 RMK z dnia 18 listopada 2015 roku / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 818


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. likwidacji Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 824


23. Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 825


24. Rozpatrzenie petycji zgłoszonych przez Pana (...)*, pracowników Biura Tłumaczeń VEROLING Sp. z o.o. i Mostbud Kraków Sp. z o.o. w sprawie zapewnienia dofinansowania do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany pieców węglowych na piece gazowe czy inne źródła ciepła nie powodujące niskiej emisji oraz stworzenia projektu dopłat dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na poniesienie zwiększonych kosztów ogrzewania / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 826


25. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie opracowania kierunków wdrażania zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 836


26. Zmiana uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 839


27. Nadanie imienia oraz przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 842


28. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/ Druk nr 856


29. Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 840


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 854 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 843


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 844


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 845


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 835


34. Rezolucja w sprawie reakcji na awarie ekologiczne w Hucie Arcelor Mittal Poland S.A. w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 855-R


35. Oświadczenia, komunikaty.


36. Zamknięcie sesji.