Sesja numer XXXV  (13 Styczeń 2016)


Posiedzenie nr 1  (13 Styczeń 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Praskiej, będących własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu, pozostających w użytkowaniu wieczystym International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska - Region IPA Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 237


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 624


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej Nr 32A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 625


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (?)* usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Teligi 12 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 639


8. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 584


9. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 585


10. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 586


11. Przyjęcie "Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 601


12. Ogłoszenie zamiaru połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 631


13. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 613


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 640


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bulwary Wisły II'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 649


16. Skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 648


17. Zmiana nazwy Krakowskiego Ośrodka Terapii na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ''Krakowski Ośrodek Terapii'' z siedzibą w Krakowie, ul. Helclów 23A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 650


18. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 660


19. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie Ochrony zabytkowego zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz uruchomienia na jego terenie filii Muzeum Inżynierii Miejskiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 642


20. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Zgody 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 70% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 651


21. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/513/15 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 652


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5771/566792 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...)* położonym na os. Bohaterów Września 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 653


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Czystej Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 654


24. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 655


25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 3 na osiedlu Sportowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 656


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 20 przy ul. Żywieckiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 657


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5995/252155 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...)* położonym na os. Piastów 57 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 658


28. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków 1 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr (...)*, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wlotowej 10 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 659


29. Utworzenie przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 661


30. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 662


31. Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło o sfinansowanie budowy na terenie Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Armii Krajowej oraz pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 620-R


32. Rezolucja w sprawie konieczności wprowadzenia w systemie podatkowym zmian rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów, które powstanie w konsekwencji ewentualnego podniesienia kwoty wolnej od podatku / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 641-R


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.