Dokument archiwalny

Sesja numer XIII  (13 Maj 2015)


Posiedzenie nr 1  (13 Maj 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 220


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 221


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamkowej Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 222


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandra Lubomirskiego Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym udziałem i w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 223


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 224


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 225


10. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 235


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 252


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 801, 851, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 256


13. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 259


14. Opinia dotycząca ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy ul. Herwina Piątka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 260


15. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 266


16. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Krakowskiej Karty Mieszkańca / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 282


17. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia ''Grzebowiska dla małych zwierząt domowych'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 238


18. Zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 245


19. Zmiana uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 285


20. Zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 246


21. Zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 269


22. Zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 275


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie dochodów w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 272


24. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710 i 921 i planu wydatków w działach: 700, 710 i 921 oraz zmian w planie dochodów w działach: 600, 700, 801, 851, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 274


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 273


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Karmelickiej Nr 33 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 251


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 253


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 546/30198 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 7 położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w Krakowie, stanowiącym własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 257


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Bogucianka Nr 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 258


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krowoderskiej Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 261


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Retoryka Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 262


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku nr 16 przy ul. Bytomskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 263


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 133 położonego w budynku nr 1 na osiedlu Centrum C w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 264


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Tischnera / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 265


35. Uchwalenie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 267


36. Uchwalenie ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 - 2019'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 268


37. Rezolucja w sprawie przekazania unijnych funduszy na ratowanie transportu ładunkowego na rzece Wiśle / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 248-R


38. Oświadczenia, komunikaty.


39. Zamknięcie sesji.