Dokument archiwalny

Sesja numer VIII  (4 Marzec 2015)


Posiedzenie nr 1  (4 Marzec 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 33


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S2 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Św. Benedykta Nr 7 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 101


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 22 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 lipca 2101 r. udziału wynoszącego 227/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 102


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 104


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 798/1000 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym przy ul. Podskale Nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 105


9. Przyjęcie Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 125


10. Wyrażenie zgody Skarbowi Państwa - Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego z siedzibą przy ul. Rakowickiej 29, 30-901 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 117


11. Wyrażenie zgody Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w realizowanym projekcie pn. Europejski Szlak Teatrów Historycznych, w szczególności na stronie internetowej oraz ulotce reklamującej Trasę Bałtycką / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 141


12. Warunki i tryb obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono zadania doradcy metodycznego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 118


13. Zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 119


14. Zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 127


15. Zmieniająca uchwałę Nr LXXXIII/1274/13 w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 150


16. Zmiana siedziby jednej z filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokonania zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 131


17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bronowice - Wesele'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 153


18. Zmiany w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 113


19. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad konferencjami lekarskimi / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 126


20. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 128


21. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych oraz Kierownika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 129


22. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 130


23. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 147


24. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 148


25. Skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 149


26. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 144


27. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 139


28. Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 143


29. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Praworządności / Druk nr 145


30. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ''Park rzeczny Drwinka-Bochenka'' i ''Park rzeczny Drwinka - Podedworze'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 152


31. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 162


32. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków - Skotniki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 161


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz zwiększenia planu wydatków w działach 600 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 163


34. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 754 i 758) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 151


35. Delegowanie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 178


36. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2015 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 174


37. Delegowanie Radnych Miasta Krakowa do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Praworządności / Druk nr 177


38. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 164


39. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 165


40. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach 750 i 757) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 166


41. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 167


42. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2015 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 14 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Bardosa 9, oznaczonej jako działka nr 631/2 położonej w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00491049/8 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 138


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Tadeusza Połomskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 132


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Przykopy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 140


45. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: ''Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 160


46. Rezolucja w sprawie rozpoczęcia rozmów o utworzeniu instytucji kultury/muzeum XX Czartoryskich

Na VIII sesji RMK /04.03.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego A. Hawranka celem przeredagowania treści rezolucji

/ projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 116-R47. Zmiany w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 179


48. Zmiany w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 180


49. Zmiany w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 181


50. Zmiany w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 182


51. Oświadczenia, komunikaty.


52. Zamknięcie sesji.