Dokument archiwalny

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady

Opracowanie pt. "Ruch Turystyczny w Krakowie w 2013 roku" stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zasady wykorzystywania utworu, zostały określone poniżej z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych autorów utworu, w szczególności do nienaruszalności treści i formy utworu, jego rzetelenego wykorzystania oraz każdorazowego oznaczenia autora/autorów utworu.

Autorskie prawa osobiste do opracowania pt. "Ruch Turystyczny w Krakowie w 2013 roku" przysługują autorom opracowania:

 

 • Kierownik projektu:
 • Autorzy:
 • Dr Krzysztof Borkowski
 • Prof. dr. hab. Tadeusz Grabiński,
 • Dr Renata Seweryn,
 • Dr Anna Wilkońska,
 • Mgr Leszek Mazanek,
 • Koordynator MOT:
 • Mgr Paweł Mierniczak,
 • Mgr inż. Jan Wieczorkowski,
 • Kolegium Redakcyjne
  • Przewodniczący
   • Dr Krzysztof Borkowski
  • Członkowie
   • prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
   • dr hab. Renata Seweryn
   • dr Anna Wilkońska
   • mgr Leszek Mazanek
   • mgr inż. Jan Wieczorowski
   • mgr Leszek Zegzda
   • mgr Andrzej Gut - Mostowy
   • mgr Paweł Mierniczak
  • Sekretarz
   • mgr Mirosław Bartyzel
  • Recenzenci naukowi
   • prof. dr hab. Leszek Kozioł
   • prof. dr hab Anna Nowakowska
   • dr hab. Krzysztof Kaganek
 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł,
 • Prof. dr hab. Anna Nowakowska,
 • Dr hab. Krzysztof Kaganek.


Autorstwo rozdziałów:

Rozdział: I, II, III - Tadeusz Grabiński

Rozdział: IV, V, XVII, XVIII -Krzysztof Borkowski

Rozdział: III, VI, VII, VIII, IX, X - Renata Seweryn

Rozdział: XI, XII - Leszek Mazanek

Rozdział: XIII, XIV, XV, XVI, XVII,  - Anna Wilkońska

Główne wnioski końcowe z badań ankietowych ruchu turystycznego w 2012 roku - Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska

Główne wnioski końcowe z analizy ruchu rejestrowanego przez Urząd Statystyczny - Tadeusz Grabiński

 

Aneks:

Rynki emisyjne-profile narodowe - Renata Seweryn

Turystyka seniorów - Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Krzysztof Borkowski

Turystyka Religijna - Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński

Turystyka przyjazdów do Krakowa wg wieku - Krzysztof Borkowski

 

Opracowanie zrealizowane zostało na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez: Małopolską Organizację Turystyczną.

Opracowanie pt. "Ruch Turystyczny w Krakowie w 2013 roku" - RAPORT KOŃCOWY opracowany został przez ekspertów:

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,

Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,

Krakowskiej Akademii im. A Frycza Modrzewskiego,

 

Gmina Miejska Kraków  zapewnia mozliwość dowolnego wykorzystania utworu do celów komercyjnych i niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, i wszelkimi technikami video, opracowania na wszelkiego rodzaju nośnikach w całości i we fragmentach,
 2. w zakresie rozpowszechniania opracowania - publiczna publikacja, odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie,
 3. publicznego wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu i dystrybucji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,
 5. nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet lub podobnej,
 6. nadawanie za pośrednictwem satelity,
 7. wprowadzanie do pamięci komputera.

 

Gmina Miejska Kraków  wyraża zgodę na wykorzytywanie zależnych praw autorskich do opracowania utworu.