Zgodnie z ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym (Dz.U. 2011 Nr 5, poz. 13) z dnia 16 grudnia 2010 r. gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 tys. mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze, zobowiązana jest do uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego planem transportowym. Plan transportowy jako akt prawa miejscowego stanowić ma podstawę wszelkich działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.

 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXX/1220/13 przyjęła „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”

 

W przedmiotowym dokumencie uwzględnione zostały:

• stan zagospodarowania przestrzennego,

• wpływ transportu na środowisko,

• potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

 

Dokument określa takie elementy jak:

• sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

• ocena i prognozy potrzeb przewozowych oraz preferencje wyboru rodzaju środka transportu,

• pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.