Dokumenty normatywne:


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  1. Instrukcja kancelaryjna[ PDF ]
  2. Instrukcja Archiwalna [ PDF ]