Rada ds. Sportu

Rada ds. Sportu jest ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach dotyczących kultury fizycznej. Powołana została Zarządzeniem Nr 2431/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2017 r. (z późn. zm.) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 30 ustawy o sporcie.

 

 

Rada powoływana przez Prezydenta Miasta Krakowa rozstrzyga na zebraniach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, w szczególności opiniuje: strategię rozwoju Miasta Krakowa w zakresie kultury fizycznej; projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej; projekty uchwał dotyczące rozwoju kultury fizycznej; programy dotyczące rozwoju bazy sportowej miasta Krakowa; plany imprez sportowych i rekreacyjnych dofinansowywanych z budżetu miasta Krakowa.
W skład Rady ds. Sportu wchodzą osoby będące przedstawicielami: Prezydenta Miasta Krakowa; Wydziału Sportu; Zarządu Infrastruktury Sportowej; Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; organizacji realizujących działania w zakresie kultury fizycznej;

 

Aktualny skład osobowy Rady ds. Sportu:

1) Mieczysław Bieniek – WKS Wawel sekcja spadochronowa;

2) Jan Dyduch – Oyama Polska Federacja Karate;

3) Andrzej Klimek – Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie;

4) Krzysztof Kowal – Zarząd Infrastruktury Sportowej;

5) Jacek Kucybała – Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe;

6) Józef Lipiec – Polska Akademia Olimpijska;

7) Stanisław Michalik – Honorowy Tytuł „Przyjaciela Sportu” A.D 2009;

8) Ludwik Miętta-Mikołajewicz – Honorowy Prezes Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków;

9) Janusz Kozioł - przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa;

10) Barbara Mikołajczyk – Wydział Sportu;

11) Paweł Opach – Wydział Sportu;

12) Michał Spieszny – Klub Sportowy AZS – AWF Kraków;

13) Edward Stawiarz – WKS „Wawel” Kraków, olimpijczyk;

14) Wiesław Szczerba – Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Orzeł Sidzina”;

15) Leszek Tytko – Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej;

16) Maciej Malski – Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.