Konstruowanie budżetu Miasta

 


Do 15 listopada każdego roku, w oparciu o obowiązujące przepisy Prezydent Miasta opracowuje projekt budżetu na dany rok i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazuje Radzie Miasta Krakowa.

Dalsza procedura uchwalania budżetu Miasta przebiega wg harmonogramu przyjętego przez Radę Miasta, a jej elementami są opisane poniżej działania.

 

I czytanie projektu budżetu Miasta.

 

Kolejny etap w harmonogramie prac nad uchwałą budżetową to zgłaszanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta oraz poprawki do projektu budżetu Komisji, Klubów i Radnych Miasta. Powyższe poprawki muszą być zbilansowane i dla proponowanych zwiększeń wydatków wskazywać źródła pozyskiwania środków, w szczególności:

  • dla dochodów budżetowych - dział i źródło powstawania dochodów (paragraf klasyfikacji budżetowej),
  • dla wydatków bieżących - dział i rozdział klasyfikacji budżetowej lub nazwę zadania bieżącego,
  • dla wydatków inwestycyjnych - numer i pełną nazwę oraz dział i rozdział klasyfikacji budżetowej.

 

Następnie Komisja Budżetowa dokonuje analizy i zajmuje ostateczne stanowisko wobec zgłoszonych zbilansowanych poprawek.

 

Prezydent Miasta ewentualnie dostarcza Radzie Miasta autopoprawkę do projektu budżetu oraz zestawienie zgłoszonych zbilansowanych poprawek nieprzyjętych w autopoprawce Prezydenta.

 

Do dnia 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego Rada Miasta uchwala budżet Miasta.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Miasto Kraków realizuje zadania samorządowe gminne i powiatowe.
W związku z tym w projekcie budżetu miasta uwzględnione zostały źródła finansowania pochodzące z dochodów gminy i powiatu. Podobnie w zakresie wydatków Miasta dokonano podziału na zadania realizowane przez gminę i powiat.

 

Dochody Miasta planowane i realizowane są wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Zobacz więcej o udzielaniu absolutorium