Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu PaństwaZakres rzeczowy zad ania obejmuje zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste) w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym na rzecz osób prawnych i fizycznych; oddawanie w użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, dzierżawę; ustanawianie służebności gruntowej; wyrażanie zgód na przeprowadzanie mediów, czasowe zajęcie terenu; udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej; prowadzeniem ewidencji analitycznej składników majątkowych Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów oraz mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe należące od grup 3 do 9 według klasyfikacji środków trwałych; reprezentowanie Skarbu Państwa w postępow ania ch sądowych w szczególności w sprawach dotyczących własności lub i innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie art. 156 kpa. Ponadto zadanie obejmuje ustalanie opłat rocznych, aktualizację opłat rocznych w zakresie nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz udzielaniem ulg w wyżej wymienionym zakresie a w szczególności rozłożeń na raty, przesunięć terminów zapłaty, bonifikat i umorzeń; Wydział zajmuję się, także problematyką pracowniczych ogrodów działkowych; rozwiązywaniem umów użytkow ania wieczystego; sprzedażą lokali mieszkalnych, garaży, przekształcaniem prawa użytkow ania wieczystego w prawo własności, przeprowadzanie czynności formalno – prawnych związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejZwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłata odszkodowań


Zakres rzeczowy działania obejmuje: zwrot nieruchomości, zwrot odszkodowania, w tym także zwrot nieruchomości zamiennej; wydawanie zezwoleń na ograniczenie korzystania z nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Miasta Krakowa i Skarbu Państwa; ustalenie i wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w latach ubiegłych, wznawianie postępowań wywłaszczeniowych z lat 1948-1999; zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze stwierdzeniem nieważność decyzji o odszkodowaniu; ustalenie i wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ust.2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm) oraz w trybie art. 98 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póńn. zm.).

 

Sprawozdania:

 

ZA ROK 2018

ZA ROK 2017

ZA ROK 2016  

ZA ROK 2015

ZA ROK 2014

ZA ROK 2013

ZA ROK 2012

ZA ROK 2011
ZA ROK 2010

ZA ROK 2009

ZA ROK 2008

ZA ROK 2007

ZA ROK 2006

ZA ROK 2005