Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa


Celem Planu (programu sektorowego) jest przygotowanie i koordynowanie zadań rozwojowych dla osiągnięcia wymienionych celów, poprzez przegląd stopnia przygotowania tych zadań, przygotowanie realistycznego planu finansowego, uzgodnienia zasad realizacji, dokonanie przeglądu zakresu i stopnia skoordynowania z dziedzinami pokrewnymi (drogownictwo miejskie, sterowanie ruchem).
Celem doraźnym opracowania Planu było umożliwienie przygotowania projektu „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I” do Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”
Cele „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa” są tożsame z celami rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej, stawianymi w strategii rozwoju Krakowa i w polityce transportowej zrównoważonego rozwoju, tj.:
• wzmacnianie funkcji metropolitalnych Krakowa, poprzez poprawę osiągalności transportowej w powiązaniach podmiejskich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
• stymulowanie równowagi struktur: przestrzennych gospodarczych i transportowych oraz ich zdolności do rozwoju,
• zapewnienie dostępności terenów rozwojowych,
• wzrost udziału komunikacji zbiorowej w podróżach, przeciwstawienie się masowemu użytkowaniu samochodu,
• stworzenie realnej konkurencji w stosunku do samochodu,
• poprawa integralności systemu transportu osób,
• zapewnienie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym,
• lepsze dostosowanie układu kolejowego do obsługi miasta, strefy podmiejskiej i regionu,
• poprawa standardu usług komunikacji zbiorowej; łagodzenie nierównomierności obsługi transportowej poszczególnych obszarów miasta,
• pełnienie funkcji socjalnych dla niezmotoryzowanych mieszkańców,
• powstrzymanie procesu dekapitalizacji infrastruktury taborowej, torowej i sieciowej,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz osobistego pasażerów,
• pełnienie funkcji substytucyjnych wobec samochodu w strefach z ograniczeniami ruchu,
• przeciwdziałanie stanom kongestii ruchu samochodowego,
• racjonalność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
• poprawa warunków środowiska miejskiego; ochrona wartości naturalnych i kulturowych,
• oszczędność energii; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
• stymulowanie rozwoju przestrzennego i współtworzenie ładu przestrzennego,
• oszczędność terenów miejskich.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa - UCHWAŁA NR LX/774/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.