Krystyna Śmiłek - Geolog Powiatowy

Wydział Kształtowania Środowiska

os. Zgody 2

31-949 Kraków

tel. 12 616 8895

 

Działania będące w kompetencji Geologa Powiatowego realizującego zadania z zakresu administracji geologicznej w imieniu Prezydenta Miasta:

 

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze:

 

1. zatwianie spraw zwiazanych z projektowaniem i dokumentowaniem robót geologicznych dotyczących geologii inżynierskiej na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, hydrogeologii na potrzeby ustalania zasobów wód podziemnych, określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne i odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi oraz złóż kopalin nieobjętych własnościagórniczą, w sposób zapewniający ochronę środowiska, w tym:

 

a) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

b) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych,

c) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,

d) wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno – inżynierską, a także przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,

e) przyjmowanie projektów robót geologicznych, jeżeli roboty obejmują: wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych; wydawanie decyzji o sprzeciwie do w/w projektów robót geologicznych,

f) podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych dla przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji, kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą,

g) gromadzenie, archiwizowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej (prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego),

h) wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień lub podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

 

2. ochrona złóż kopalin polegająca na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu poprzez eksploatację w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w tym:

a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóżjeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

b) wydawanie decyzji: o zmianie koncesji, o przeniesieniu koncesji, o zmianie warunków

zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją, o odmowie udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność narusza wymagania ochrony

środowiska, o cofnięciu koncesji, stwierdzającej wygaśnięcie koncesji,

c) wydawanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie w przypadku np. wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na przyczynę, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska,

d) wydawanie decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty w terminie lub dokonała wpłaty w wysokości innej niż należna,

e) wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, lub niezgodnie z koncesją,

f) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

g) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności górniczej.

 

 

na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 

3. Opiniowanie i uzgadnianie zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i z realizacją inwestycji, w tym:

a) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) opiniowanie projektu planu miejscowego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

c) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.