Dokument archiwalny


Wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych w konkursie na opracowanie założeń

Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.1. Jakie dokumenty należy złożyć w wypadku uczestnictwa zespołu złożonego z osób fizycznych, które nie chcą występować w ramach działalności firmy /niezrozumiały pkt. 6.2 Regulaminu w miejscu odniesienia do punktu 6.1.1/?
Zgodnie z Regulaminem konkursu - w przypadku uczestnictwa zespołu złożonego z osób fizycznych, które nie chcą występować w ramach działalności firmy – osoby takie zgodnie z punktem 6.1.1 Regulaminu nie składają żadnych dokumentów rejestrowych. Przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania w konkursie opisane w pkt. 6.2, a ustanowiony Pełnomocnik składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.3.

2. Czy pracownicy UM, radni lub członkowie Rad Dzielnic mogą być członkami zespołu biorącego udział w konkursie?
Pracownicy UM, radni lub członkowie Rad Dzielnic mogą być członkami zespołu biorącego udział w konkursie pod warunkiem, że nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Nie ma znaczenia, jaką funkcję w życiu publicznym pełni uczestnik konkursu, tj. czy jest radnym bądź pracownikiem UM. Liczy się fakt, czy brał udział w czynnościach przygotowawczych.

3. Czy dostępny jest cyfrowy podkład mapy Krakowa /granice, fizjografia, podstawowy układ komunikacji i zabudowy/, który mógłby być wykorzystany do opracowań graficznych?
W prowadzonym postępowaniu nie udostępnia się cyfrowego podkładu mapy Krakowa (granice, fizjografia, podstawowy układ komunikacji i zabudowy), który mógłby być wykorzystany do opracowań graficznych. Należy korzystać z powszechnie dostępnych map Krakowa.

4. Gdzie są dostępne załączniki do regulaminu?
Wszelkie informacje oraz regulamin wraz z załącznikami (zgodnie z informacjami zawartymi w publikowanym ogłoszeniu o konkursie) są dostępne pod adresem: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK, Pl. Wszystkich Świętych ž, 31-004 Kraków (pok. 347 sekretariat wydziału).

5. Co mają zawierać informacje o kwalifikacjach uczestników /poza zaświadczeniami przynależności do Izby Urbanistów i Architektów/?
Uczestnicy konkursu poza zaświadczeniami przynależności do Okręgowej Izby Urbanistów i Okręgowej Izby Architektów powinni opisać posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenia w zakresie spójnym z wykonywanymi w ramach pracy konkursowej czynnościami. Informacje te powinny być złożone w formie oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

6. Jakie inne opracowania nie wymienione w Regulaminie a dotyczące Krakowa uznaje się za obowiązujące lub polecane?
W ogłoszonym konkursie, poza wymienionymi w Regulaminie a dotyczącymi Krakowa opracowaniami, żadnych innych nie uznaje się za obowiązujące lub polecane. Jest to kwestia otwarta, wg uznania uczestnika konkursu.