Dokument archiwalny

Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru Gminy Miejskiej Kraków„Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru Gminy Miejskiej Kraków”, opracowany został w ramach zadań zawartych w „Programie ochrony środowiska i stanowiącym jego element planie gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 – 2011”, przyjętym uchwałą nr LXXV/737/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. Jego celem było realizowanie spoczywających na staroście obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

 

Program ten (część I, II, III) został opracowany w latach 2006 – 2007.


Opracowanie składa się trzech części:

1. Część I - rozpoznawcza, w której zebrano i oszacowano potencjalne źródła zanieczyszczeń gleby i ziemi występujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zawierająca:

  • weryfikację informacji o obiektach znajdujących się na liście Marszałka ROPSIM - Rejestracja miejsc skażonych w województwie małopolskim (w posiadaniu UMK) oraz jej uzupełnienie o nieuwzględnione obiekty poprzemysłowe,
  • analizę urzędowych źródeł informacji na potrzeby wstępnego rozpoznania zagrożeń (prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne, decyzje określające warunki korzystania ze środowiska, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeglądy ekologiczne),
  • ocenę obiektów i terenów, o których mowa w pkt. I.1 i I.2 pod kątem charakteru prowadzonej działalności, produkcji, stosowanych technologii, ewentualnych sytuacji awaryjnych, rodzaju emitowanych zanieczyszczeń, analizę danych nt. historii obiektu i aktualnego zagospodarowania, określenie planowanego zakresu badań laboratoryjnych,
  • uzupełnienie listy, o której mowa w pkt. I.1 o tereny, na których stwierdza się stałe przekroczenia najwyższych dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń (tereny komunikacyjne, doliny cieków, obszary popowodziowe i in.) wymagające wytypowania do przeprowadzenia badań wstępnych,
  • uwzględnienie obiektów i obszarów, na których doszło do awarii,
  • zestawienie wyników prac na formularzach (zgodnie ze wzorem „Formularz A-1a i A-1b oraz A-2” podanym w opracowaniu „Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb”, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004” - pełna wersja dostępna na stronie internetowej www.gios.gov.pl).

2. Część II - badania wstępne, których celem było ustalenie, czy przewidywane zanieczyszczenia na terenie obiektów, o których mowa w części I rozpoznawczej - rzeczywiście występują, a także uchwycenie stopnia zanieczyszczenia gleby, poprzez wytypowanie obszarów i punktów do badań wstępnych na terenach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo wykrycia zanieczyszczeń, zawierająca zestawenie wyników badań laboratoryjnych na formularzu (zgodnie ze wzorem „Formularz B” podanym w opracowaniu „Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb”, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004”).


3. Część III – program badań szczegółowych, obejmujący ustalenie priorytetów dla badań szczegółowych ze względu na:

  • analizę ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź powstania innych szkód, możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia (w zależności od budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru),
  • analizę ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych, pobliskich wód powierzchniowych, zagrożenia względem sposobu wykorzystania obszaru,
  • ocenę jakości gleby i ziemi pod względem przydatności do określonego sposobu użytkowania terenu w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - Dz. U. 165 poz. 1359 (Grupa A - nieruchomości gruntowe na obszarach chronionych przepisami prawa wodnego oraz przepisów o ochronie przyrody, Grupa B - użytki rolne, lasy, nieużytki, tereny zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych terenów komunikacyjnych, Grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne).

Do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 406 lub 407.

 

Ocena jakości gruntu na terenie zlikwidowanych osadników byłych Zakładów Chemicznych „Bonarka" zlokalizowanych przy ul. Puszkarskiej w Krakowie (działka nr 263/21 obręb 47 Podgórze)

 

Badanie jakości gleby i ziemi w otoczeniu Bazy Magazynowej Paliw Płynnych Nr 81 PKN Orlen S.A. w Krakowie przy ul. Olszanickiej 38 A

 

Badania jakosci gleby i ziemi na terenie byłego Przedsiebiorstwa Robót Kolejowych (Baza Sprzetowo - Transportowa i Usługowa) przy ul. Półłanki w Krakowie (w obrebie działek nr 118, 120, 137/2, 138/4, 152/11, 152/12, 162/5 obr. 25 Podgórze, działki nr 84/1 obr. 104 Podgórze oraz północno wschodniego fragmentu działki nr 1/18 obr. 54 Podgórze)

 

Badania jakości gleby i ziemi na terenie byłej bazy transportowej ze stacją paliw przy ul. Brzeskiej w Krakowie w obrębie działki nr 191/1, obręb 29 Nowa Huta