Opracowania przyrodnicze

W celu ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt występujących na terenie Krakowa, zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Środowiska” prowadzone są inwentaryzacje przyrodnicze terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Wydział Kształtowania Środowiska dysponuje opracowaniami zawierającymi inwentaryzacje istniejących użytków ekologicznych. Co roku zlecany jest monitoring projektowanych i wybranych - istniejących pomników przyrody.

W ramach ochrony zasobów przyrodniczych Krakowa, reagując na szybko zachodzące zmiany środowiska miejskiego, ukończono opracowywanie zaleceń będących wskazaniami w celu poprawy warunków bytowania ptaków. Przedstawione wskazania dotyczą gatunków rzadkich, stanowiących prawdziwe rzadkości ornitologiczne - np. sokoła wędrownego czy nurogęsi oraz ptaków spotykanych w Krakowie często, takich jak kawki, jerzyki, wróble domowe i sikory. Te ostatnie gatunki, powszechne w naszym mieście, w wielu krajach na skutek likwidacji miejsc lęgowych takich jak rozmaite otwory w budynkach i murach, przeszły do kategorii ptaków rzadkich. Wykonane opracowanie ma szansę stać się przyczynkiem do zrekompensowania niekorzystnych dla ptaków zmian oraz zachowania a być może nawet wzbogacenia niezwykle interesującej krakowskiej awifauny.

W roku 2009 zostało wykonane opracowanie pt. "Kompleksowa inwentaryzacja płazów i ich miejsc rozrodu w granicach administracyjnych Krakowa" mające być przyczynkiem do ochrony tej szczególnie zagrożonej grupy zwierząt i ich siedlisk. Opracowanie to został zaktualizowane w roku 2010.

W 2010 r. na zamówienie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK powstało opracowanie pt. "Masowy pojaw krocionogów w Krakowie - ekspertyza naukowa", stwarzające podstawy do zmniejszenia uciążliwości powodowanych przez krocionogi w niektórych rejonach Krakowa.

W 2011 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK zlecił opracowania wskazań ochronnych dla Lasu Mogilskiego, znajdującego się przy ul. Podbipięty w Nowej Hucie w Krakowie unikalnego łęgu jesionowo-wiązowego, jednej z ostatnich pozostałości dawnych lasów łęgowych doliny Wisły, o najwyższych wartościach przyrodniczych. Wskazania zostały opracowane przez botaników z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.

W roku 2015 wykonana została inwentaryzacja faunistyczna dla siedlisk leśnych w południowej części Krakowa, a w roku 2016 jej kontynuacja dla części północnej.

Wydział Kształtowania jest w posiadaniu szeregu opracowań szczegółowych np. w 2017 roku wykonana została ekspertyza dotycząca czynników abiotycznych i biotycznych mogących mieć wpływ na zamieranie drzew na użytku ekologicznym Dolina Prądnika.

 

Wykonane opracowania są dostępne w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, pokój 411, tel. 12-616-88-86.

 


 

Pamiętajmy o jerzykach