EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

             W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa organizuje szereg akcji tj. kampanie, warsztaty, oraz pikniki ekologiczne które mają na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska wśród mieszkańców Miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Zaliczają się do nich miedzy innymi:

 

 

Dni Ziemi – wydarzenie cykliczne odbywające się zawsze w drugiej połowie kwietnia, organizowane w ramach Światowego Dnia Ziemi który jest największym na świecie świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 r. Działania edukacyjne jakie prowadzone są podczas wydarzenia, mają na celu promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Krakowa. Towarzyszy im dwudniowy event podczas której w przygotowanych namiotach wystawienniczych odbywają się prezentacje działań ekologicznych, programów ekologicznych oraz inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska: wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek miejskich, spółek komunalnych oraz organizacji związanych z ideą Dni Ziemi.

 

Podczas Dni Ziemi organizowane są również m.in.:

- sadzenie drzew i krzewów z udziałem mieszkańców i władz Miasta Krakowa,

- warsztaty ekologiczne,

- występy artystyczne na scenie dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i domów kultury,

- liczne gry, zabawy i konkursy ekologiczne dla dzieci.

 

 

Dzień Ochrony Środowiska - wydarzenie organizowane w pierwszej połowie czerwca w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który swoją ideą, ma zwrócić szczególną uwagę na istniejące problemy oraz niebezpieczeństwa, jakie powstają w wyniku lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej. Dzień Ochrony Środowiska ma na celu pogłębienie świadomości mieszkańców na temat ochrony oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska organizowane są m.in.:

- piknik ekologiczny z licznymi atrakcjami dla dzieci oraz mieszkańców,

- wykład i prezentacje działań proekologicznych z zakresu przyrody, ekologii oraz ochrony środowiska,

- prezentacje programów Urzędu Miasta Krakowa dla mieszkańców, skutkujących poprawą stanu środowiska,

- występy artystyczne na scenie dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i domów kultury.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu- wydarzenie cykliczne o charakterze ogólnoeuropejskim organizowana każdego roku w dniach 16-22 września mająca na celu promowanie ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego oraz aktywne środki transportu indywidualnego. Połączone jest ono zawsze z kampanią Europejski Dzień bez Samochodu (22 września).Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ma przede wszystkim uświadomić mieszkańców, iż zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza, zmniejszenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej przez co tworzy szansę na poprawę jakości życia w mieście.

 

Podczas trwania kampanii organizowane są m.in.:

- event podczas którego mieszkańcy zachęcani są do korzystania z różnorodnych ekologicznych form transportu,

- wycieczki rowerowe z przewodnikiem po Krakowie,

- pokazy i szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,

- kontrole emisji spalin w pojazdach poruszających się po Krakowie,

- bezpłatne przejazd linami komunikacji miejskiej podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu.

 

 

„Jestem Eko-przedszkolakiem w Krakowie” - interaktywne warsztaty dla dzieci w wieku 6-7 lat uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zajęcia odbywają się w salach przedszkola biorącego udział w programie, podczas których organizowane są: pokazy, gry, oraz zabawy, które mają na celu w ciekawy sposób przekazać dzieciom wiedzę proekologiczną.

 

Lekcje na ścieżce edukacyjnej znajdującej się w Centrum Ekologicznym Barycz - zajęcia organizowane we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie dla grup przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z uwagi na warunki atmosferyczne oraz na rok szkolny odbywają się w dwóch etapach wiosennym (miesiące: II polowa kwietnia, maj, I polowa czerwca) i jesiennym (miesiące: wrzesień, październik). Mają one na celu omówienie zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, przedstawienie zagadnień wynikających z uregulowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz opisanie zasad funkcjonowania poszczególnych elementów systemu gospodarowania odpadami.

 

 

Szczegółowe informacje na temat ww. akcji dostępne są na stronie http://jestemekowkrakowie.pl/