Ochrona środowiska przed hałasem

Zasady dotyczące ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są między innymi decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, mapa akustyczna oraz program ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna Krakowa z 2002 r. jako pierwsza w Polsce sporządzona została w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska dostosowaną do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe kierunki działań z mapy akustycznej zostały przeniesione do Programu ochrony środowiska, w ramach którego został stworzony między innymi „doraźny program budowy ekranów akustycznych”.
Z uwagi na obowiązujące przepisy zawarte w Dyrektywie 2002/49/WE oraz ustawie Prawo ochrony środowiska, która nakłada obowiązek sporządzania przez Prezydenta co 5 lat mapy akustycznej, w 2017 roku została zaktualizowana mapa akustyczna Krakowa, która stanowi obecnie istotne narzędzie wspomagające prowadzenie polityki ekologicznej Miasta. Mapa zawiera kompendium wiedzy na temat klimatu akustycznego, umożliwia prawidłowe zarządzanie infrastrukturą miejską oraz jest pomocna przy podejmowaniu decyzji w sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne. Na kilkudziesięciu mapach przedstawiono zarówno emisję hałasu do środowiska w ujęciu globalnym, jak i zaprezentowano obszary o szczególnym narażeniu na hałas komunikacyjny przy użyciu wskaźników LDWN (dzień-wieczór-noc) i LN (noc).

Uchwałą NR CXV/3014/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023''. W Programie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu przywrócenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2019 - 2023 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji. 


Mapa Akustyczna Miasta Krakowa